Veelgestelde vragen

Filter: Alle
Filter
Wat is de ANW-compensatie?

ANW staat voor Algemene Nabestaandenwet. Op basis van deze wet keert de overheid ANW-uitkeringen uit aan nabestaanden (jonger dan de AOW-leeftijd) die meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn, of kinderen hebben onder de 18 jaar. De ANW-uitkering wordt gekort indien de nabestaande zelf inkomen heeft.

Heel veel nabestaanden ontvangen dus geen of een lagere ANW-uitkering van de overheid. Om dat gat te dichten, was er in het pensioenreglement van het ABP een zogenoemde ANW-compensatie opgenomen. Achtergebleven partners van (oud) defensiemedewerkers die geen of minder ANW-uitkering van de overheid kregen, ontvingen hierdoor van het ABP een ANW-compensatie bovenop het nabestaandenpensioen. Nabestaanden tot 39 jaar ontvingen deze ANW-compensatie maximaal 1 jaar. Oudere nabestaanden tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd (of voorheen 65 jaar). De ANW-compensatie kon oplopen tot zo'n € 11.000 per jaar.

Waarom vervalt de ANW-compensatie?

Vanaf 1 mei 2018 komt de ANW-compensatie in de pensioenregeling van het ABP te vervallen. Dat is het gevolg van een herziening van de volledige ABP-regeling, zowel van de middelloon- als ook de eindloonregeling. Die herziening was nodig omdat het ABP de regeling niet goed meer kon uitvoeren omdat deze te ingewikkeld was geworden en daardoor de kans op fouten bij de uitvoering te groot. Dat gold ook voor de ANW-compensatie. Bovendien bleek het ook door de fiscale regels van politiek Den Haag niet langer mogelijk de ANW-compensatie te handhaven. Bestaande ANW-compensaties blijven wel doorlopen, maar vanaf 1 mei 2018 worden er geen nieuwe meer toegekend tenzij je valt onder de coulanceregeling (zie veel gestelde vraag over de coulanceregeling).

Heeft de MARVER ingestemd met het vervallen van de ANW-compensatie?

Ja, ook de MARVER heeft na lang onderhandelen uiteindelijk ingestemd met de herziening van de pensioenregeling en daarmee ook met de afschaffing van de ANW-compensatie. Samen met de Marechausseevereniging en de Nederlandse Politiebond hebben wij wel de voorwaarde gesteld dat er een financieel vangnet zou komen voor de gedupeerden van het wegvallen van de ANW-compensatie. Binnen de Pensioenkamer is een ABP-coulanceregeling afgesproken. Voor (oud) defensiemedewerkers die niet onder die coulanceregeling vallen, zijn er in het overleg met de Minister afspraken gemaakt over een semi collectieve verzekering bij Loyalis.

Wat houdt de coulanceregeling van het ABP precies in?

De onderhandelaars in de Pensioenkamer (werkgevers, bonden, ABP) hebben een coulanceregeling afgesproken om te voorkomen dat het wegvallen van de ANW-compensatie tot schrijnende situaties leidt. De regeling betreft de ABP-deelnemers die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor niet aanvullend kunnen verzekeren om het ANW-gat te dichten. Besloten is dat hun nabestaanden ook na het vervallen van de ANW-compensatie vanaf 1 mei 2018 recht houden op deze aanvullende uitkering volgens de oude pensioenregeling. Het maakt in dit geval niet uit of je je wel of niet kunt bijverzekeren via de werkgever.

Onder de coulanceregeling vallen ook ABP-deelnemers die zich nergens kunnen bijverzekeren vanwege hun leeftijd of vanwege arbeidsongeschiktheid en ABP-deelnemers die zich alleen kunnen bijverzekeren voor een premie die minimaal twee keer de basispremie bedraagt. Ze komen niet in aanmerking als ze ook gebruik kunnen maken van een collectieve verzekering die via hun werkgever wordt aangeboden - zoals bij defensie het geval is.

AVW 2017: Wat is er afgesproken over het FPS?

De werkgevers en de bonden hebben geconstateerd dat het huidige Flexibele Personeelssysteem niet meer voldoet. Binnen drie jaar moet er dan ook een nieuw personeelssysteem komen. Dat nieuwe systeem moet niet alleen zorgen voor een flexibele defensieorganisatie, maar ook voor goede ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel, betere doorstroommogelijkheden en een stevige baanzekerheid.

Opzetten van een goed systeem kost enige tijd. Om de in-, door- en uitstroom alvast te stimuleren zijn er per 1 januari 2018 alvast een aantal maatregelen genomen. Dit betreft bijvoorbeeld een behoudpremie om vertrek in Fase 2 af te remmen en een stimuleringspremie om vertrek in Fase 3 te bevorderen voor bepaalde groepen. Bovendien is iedere militair vanaf 1 januari 2018 gedurende de gehele plaatsingsperiode (en niet alleen het laatste jaar) beschikbaar om te solliciteren om een functie met een naasthogere rang.

Klik hier voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord.

AVW 2017: Wat verbetert er qua opleidingen?

Het FPS-scholingsbudget (ook wel rugzakje genoemd) wordt per 1 januari 2018 met 20% verhoogd en persoonsgebonden. Bovendien vervalt dit budget niet meer aan het einde van Fase 2, maar kan meegenomen worden in Fase 3 en blijft beschikbaar tot 5 jaar voor FLO.

Scholingsafspraken worden bovendien rechtspositioneel bindend en daardoor afdwingbaar.
Om dit te kunnen garanderen wordt er een nieuwe, uniforme employabilityorganisatie ingericht.
De exacte vormgeving van deze organisatie moet nog worden uitgewerkt. Dat zal door middel van een regulier reorganisatie traject plaats moeten gaan vinden. Het uitgangspunt is dat deze employability-organisatie centraal/defensiebreed gaat werken en voldoende mandaat krijgt.

Klik hier voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord.

AVW 2017: Uitbreiding van het cafetariamodel. Wat betekent dat?

Met een cafetariamodel of IKAP (Individuele Keuzen in het Arbeidsvoorwaardenpakket) kun je bepaalde bronnen inruilen voor een doel. Omdat je over bronnen belasting moet betalen en over doelen niet, levert dit een belastingvoordeel op.

De afgelopen jaren bestond voor een deel van de defensiemedewerkers al de mogelijkheid om de belaste eindejaarsuitkering (bron) in te ruilen voor een onbelaste aanvullende kilometervergoeding voor woon-werk-verkeer met eigen vervoer (doel). Door het AVW-akkoord komt daar een inruilmogelijkheid bij.

Vanaf 1 januari 2018 kan iedereen ervoor kiezen om maximaal € 750 van het belaste salaris of je vakantie-uitkering in te ruilen voor een onbelast bedrag voor een fiets en/of pc. Dit betekent dat je over die (maximaal) 750 euro geen belasting hoeft te betalen en dus een deel van die aanschafprijs via het belastingvoordeel terugkrijgt.

Klik hier voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord.

Voor wie gaat de nieuwe diensteinderegeling gelden?

De nieuwe diensteinderegeling (DER) gaat automatisch gelden voor alle militairen die op of vanaf 1 januari 2017 in FPS fase 3 zitten of terecht komen. Militairen die onder het overgangsrecht vallen, kunnen kiezen om terug te gaan naar de oude DER. Dat betekent dat men dan kiest voor de oorspronkelijke ontslagleeftijd, dat het pensioen ingaat op 65 jaar, en gebruik wordt gemaakt van de AOW-gat compensatie.

De keuzemogelijkheid voor de oude DER geldt voor de volgende categorieën:
- Alle militairen die vallen onder de overgangsbepaling leeftijdsontslag van artikel 39a AMAR;
- Alle militairen geboren in de jaren 1963 t/m 1969
- Militairen van CZSK beneden de rang van LTZ1 die geboren zijn in 1975 of 1976 mits zij vóór 1 januari 2017 waren aangesteld bij het beroepspersoneel

Daarnaast kunnen militairen die onder artikel 39a vallen en die volgens de nieuwe diensteinderegeling vier jaar of meer, langer zouden moeten dienen dan volgens de huidige regeling, er voor kiezen om vier jaar na de huidige ontslagdatum met leeftijdsontslag te gaan

Klik hier voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord en de nieuwe DER.

Wat houdt de nieuwe diensteinderegeling precies in?

De nieuwe diensteinderegeling houdt in dat de ontslagleeftijd voor militairen (FLO) niet langer vaststaat op 60 jaar, maar wordt gekoppeld aan de AOW-leeftijd. In de nieuwe DER gaan militairen 5 jaar voor de op dat moment voor hen individueel geldende AOW-leeftijd met leeftijdsontslag. Het pensioen gaat voor deze militairen in op de AOW-datum in plaats van met 65 jaar. Hierdoor hebben zij geen AOW-gat meer.

Klik hier voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord en de nieuwe DER.

Als ik door de nieuwe DER langer doorwerk, bouw ik dan meer pensioen op?

Ja, voor ieder jaar dat je langer doorwerkt bouw je in dat jaar een heel jaar pensioen op in plaats van ½ jaar per jaar zoals het geval is in je UKW-periode.
Bovendien gaat je pensioen later in, namelijk op de AOW-leeftijd in plaats van met 65 jaar. Daardoor wordt de periode waarover je jouw pensioen opneemt korter. Het gevolg daarvan is een hogere pensioenuitkering. Dat geldt alleen voor het deel aanvullend pensioen en niet voor het deel AOW.

Klik hier voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord en de nieuwe DER.

Wat houdt de verruimde inverdienmogelijkheid in?

Tot 2017 kon je alleen met missies je FLO-leeftijd vervroegen, ook wel inverdienen genoemd.
Vanaf 1 januari 2017 geen alle periodes waarbij de Arbeidstijdenwet voor ten minste zeven aaneengesloten dagen buiten werking is gesteld meetellen voor het inverdienen.

Dat betekent bijvoorbeeld dat je dus niet meer alleen door missies, maar ook door activiteiten als varen, vliegen en oefenen je FLO-datum kunt vervroegen. De helft van de periode waarin de ATW buiten werking is gesteld, telt mee als inverdientijd. Voor deze inverdienmogelijkheid geldt geen maximum.

Deze verruiming geldt overigens alleen voor de militairen die onder de nieuwe DER vallen. Als je voor de oude DER kiest, blijven alleen de huidige aanspraken en afspraken over het inverdienen daarvoor van kracht. Dat geldt ook voor het maximum van 2 jaar dat kan worden inverdiend.

Zie voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord en de nieuwe DER: LINK

Wanneer moet ik laten weten dat ik (alsnog) kies voor de oude diensteinderegeling?

Uiterlijk tot 1 januari 2019 kun je laten weten aan de werkgever dat je (alsnog) gebruik wilt maken van de oude DER. Als je het al eerder weet, mag je natuurlijk ook al eerder je keuze bekend maken.

Ligt je oude FLO-datum al in 2018, dan heb je drie mogelijkheden:
1. Direct kiezen voor de oude DER. Je hoeft hiervoor uiteraard niet te wachten tot 1 januari 2019. Je gaat dan met UGM op de oude FLO-datum ergens in 2018. Je kunt dan niet meer terug naar de nieuwe DER.
2. Het keuzemoment uitstellen door gebruik te maken van de mogelijkheid om tijdelijk langer door te werken. Je blijft dan in 2018 nog werken bij Defensie en hebt tot 1 januari 2019 de tijd om te kiezen tussen de oude of de nieuwe DER. Als je tussentijds alsnog kiest voor de nieuwe DER geldt er een opzegtermijn van 3 maanden.
3. Direct kiezen voor de nieuwe DER. Als je voor 1 januari 2019 al zeker weet dat je in de nieuwe DER wilt blijven, mag je dit uiteraard al eerder aangeven bij de werkgever. Zodra je die keuze definitief maakt, kun je niet meer terug naar de oude DER.

Zie voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord en de nieuwe DER: LINK

Waarom moet de huidige pensioenregeling voor militairen gewijzigd worden?

De eindloonregeling (de huidige pensioenregeling) is mede vanwege de aanpassingen die door veranderende wet- en regelgeving iedere keer gemaakt moeten worden, steeds minder goed uitvoerbaar geworden. Daarnaast staat ook het pensioenresultaat van de eindloonregeling door de wettelijke aanpassingen van de afgelopen jaren al een tijd lang onder druk. Een gevolg van die wettelijke maatregelen is dat veel (oud)militairen over een steeds kleiner deel van hun salaris pensioen op kunnen bouwen.

Hoe gaat die nieuwe pensioenregeling voor militairen eruitzien?

In het AVW-akkoord is de afspraak opgenomen dat er uiterlijk 1 oktober 2018 overeenstemming moet zijn bereikt over een nieuwe pensioenregeling. Daarbij is als denkrichting een middelloonregeling aangegeven, maar dan wel één die defensiespecifiek wordt ingericht. Hoe die regeling er exact uit gaat zien zal afhangen van de onderhandelingen die daarover nog moeten plaatsvinden. De uitkomsten daarvan zullen in de loop van 2018 bekend worden in de vorm van een nieuw AVW-resultaat. Dat resultaat zal uiteraard eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan onze leden voordat het definitief kan worden ingevoerd.

Wat gebeurt er met het al opgebouwde pensioen (onder de eindloonregeling) als Defensie een nieuwe pensioenregeling voor militairen krijgt?

Als Defensie een nieuwe pensioenregeling voor militairen krijgt, blijft het pensioen dat je reeds hebt opgebouwd onder de eindloonregeling gewoon in stand. Je gaat pensioen opbouwen volgens de nieuwe systematiek, vanaf het moment dat de nieuwe pensioenregeling ingaat. Hoe er met het onder de eindloonregeling opgebouwde pensioen zal worden omgegaan (bijvoorbeeld het opnemen in de nieuwe regeling of het eindloon fixeren), zal onderdeel zijn van de onderhandelingen over de nieuwe regeling tussen de bonden en de werkgever.

Wat zijn de gevolgen van een nieuwe pensioenregeling voor mensen die al met UGM of met pensioen zijn?

Een nieuwe pensioenregeling zal voor gepensioneerden geen gevolgen hebben. De hoogte van het pensioen is voor deze mensen al vastgesteld en zal niet worden gewijzigd.

De gevolgen voor UGM-ers zijn nog niet bekend en zullen afhangen van de uitkomst van de onderhandelingen over de nieuwe militaire pensioenregeling. Daarover moet uiterlijk 1-10-2018 overeenstemming zijn bereikt. Dat betekent dat die regeling voor dat moment in de vorm van een nieuw AVW-resultaat aan de leden moet zijn voorgelegd en bekrachtigd.

Wat gebeurt er totdat de nieuwe pensioenregeling wordt ingevoerd?

Tot die tijd blijft de eindloonregeling in stand. Wel zullen er in 2018 meerdere veranderingen en vereenvoudigingen worden toegepast als overgangsjaar. Meer weten over de veranderingen in 2018? Klik hier.
Deze wijzigingen staan los van het AVW-akkoord 2017-2018.

Ik ga verhuizen. Moet ik dit doorgeven aan de MARVER?

Ja, graag. Ook al wordt je contributie misschien via je salaris betaalt, Defensie geeft aan ons geen persoonlijke wijzigingen door. Doorgeven van een verhuizing aan de MARVER kan heel gemakkelijk via de MARVER-app onder 'mijn MARVER'! Je kunt natuurlijk ook een e-mail sturen aan onze ledenadministratie (la@marechausseevereniging.nl) met:

  • je volledige naam (en liefst ook je lidmaatschapsnummer
  • je oude adres, postcode en woonplaats
  • je nieuwe adres, postcode en woonplaats
  • datum van verhuizing
  • eventueel gewijzigd telefoonnummer en/of e-mailadres.
Ik val niet onder de coulanceregeling. Wat blijft er dan over voor mijn nabestaande?

Als je bent getrouwd (of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan) vóór je 65 jarige leeftijd dan heeft je nabestaande recht op nabestaandenpensioen (NP). Onder nabestaande vallen ook kinderen tot 25 jaar die thuiswonend zijn.

De hoogte van het NP is afhankelijk van veel factoren. Zoals bijvoorbeeld je leeftijd op het moment van overlijden, of je nog pensioen opbouwt, of je eerder getrouwd bent geweest. Ook is er een verschil in opbouw tussen het NP voor militairen en voor burgermedewerkers. Wil je de exacte hoogte van het NP weten? Kijk dit dan na in MijnABP of vraag het op bij het ABP.

Let op:
Heb je al vóór 1996 pensioen opgebouwd bij het ABP, dan bestaat over die pensioenjaren ook nog recht op een aanvulling op het NP. Deze aanvulling is niet zo hoog als de vervallen ANW-compensatie, maar kan toch oplopen tot enkele duizenden euro’s per jaar. Op de site van pensioenfonds ABP vind je daarover meer informatie.

Bij het ABP kun je een overzicht opvragen van de opgebouwde aanspraken tot 1996. Dit kan van belang zijn voor je keuze en de hoogte van een eventuele bijverzekering.

Is het verstandig dat ik me bijverzeker voor het ANW-hiaat?

In de regel kan gezegd worden dat zolang je alleenstaand bent, bijverzekeren waarschijnlijk niet zinvol is. Maar ook als je samenwoont of getrouwd bent, is een aanvullende verzekering niet altijd nodig. Dat hangt namelijk af van meerdere factoren. Hoeveel nabestaandenpensioen (en eventuele aanvulling) krijgt je achterblijvende partner? Wat voor inkomen heeft je partner zelf? In hoeverre verminderen de lasten van je partner na jouw overlijden? Hebben jullie misschien al andere inkomensvoorzieningen getroffen, bv. een overlijdensrisicoverzekering of een voorziening in de hypotheek? Al deze factoren bij elkaar zullen bepalen of een bijverzekering nodig is en voor welk bedrag. Deze vraag zal je dus uiteindelijk zelf moeten beantwoorden en daarvoor is nodig dat je je eigen financiële situatie goed in kaart brengt.

Kan ik voor mijn keuze tussen oude of nieuwe DER uitgaan van de cijfers uit de rekentool?

De rekentool geeft alleen een indicatie wat de keuze voor de nDER voor jou gaat betekenen. Hij is echter onvoldoende om een precies beeld te krijgen. Daarom hebben wij met de werkgever afgesproken dat mensen door DCHR/P&O ondersteund zullen worden om tot een zo goed mogelijk individueel beeld te komen om een afgewogen keuze te kunnen maken. Deze individuele begeleiding loopt helaas nog niet goed en dit hebben wij in januari bij de minister aangekaart.

Tot op zekere hoogte speelt ook de discussie over de nieuwe pensioenregeling die per 1-10-2018 rond moet zijn daar een rol in. Daarom hebben we het uiterlijke keuzemoment in het overleg ook uitgesteld tot 1-1-2019 zodat er meer tijd is voor iedereen om het juiste beeld te krijgen.

Waarom zou ik voor de Loyalis verzekering moeten kiezen?

De keuze voor een verzekeraar als je je wilt bijverzekeren is helemaal aan jezelf. Je kunt ook kijken of je bij een andere verzekeraar een geschikt alternatief kunt vinden dat beter bij je wensen of financiële mogelijkheden past. Je kunt ook tijdelijk van de Loyalis-aanbieding gebruik maken en later naar een andere verzekering overstappen.

De voordelen van de aanbieding van Loyalis voor actieve militairen, burgermedewerkers en UGM-ers is dat deze naadloos aansluit op de vervaldatum van de ANW-compensatie en je dus doorlopend gedekt bent voor dit risico. Ook wordt iedereen geaccepteerd zonder medische vragen en er is geen uitsluitingsgrond voor oorlogsrisico en molest. Bovendien wordt bij defensiemedewerkers in actieve dienst en UGM-ers de premie ingehouden op het bruto-inkomen, wat een fiscaal voordeeltje oplevert.

Kunnen ook oud-defensiemedewerkers zich bijverzekeren?

Ja, Loyalis biedt verzekeringsmogelijkheden voor alle (oud)defensiemedewerkers. Mensen met een UGM vallen onder dezelfde verzekering als de defensiemedewerkers in actieve dienst. De premie wordt daarbij ingehouden op de bruto UGM-uitkering

Voor gepensioneerden en oud-medewerkers met een uitkering zoals wachtgeld of BWW was dit helaas niet mogelijk. Ook aan hen biedt Loyalis een mogelijkheid om een verzekering af te sluiten, maar zij hebben dus geen fiscaal voordeel. Dat betekent wel dat de eventuele uitkering aan de partner onbelast zal zijn. Daarnaast moet voor deze verzekering wel een medische vragenlijst ingevuld worden. Afhankelijk van dit traject kan er sprake zijn van een premieopslag waardoor de premie hoger wordt.

Kan ik ANW-verzekerd blijven als ik uit dienst ga?

Ja, bij uitdiensttreding biedt Loyalis de verzekering aan waar ook gepensioneerden en oud- medewerkers met een uitkering nu gebruik van kunnen gaan maken. Bij een aansluitende overgang hoeft hiervoor geen medische vragenlijst ingevuld te worden. Wacht je na ontslag een paar maanden? Dan geldt dat er wel een medische vragenlijst ingevuld moet worden. Afhankelijk van de uitkomst van dit traject kan er sprake zijn van een premieopslag.

Hebben eigen inkomsten van de partner invloed op de hoogte van de uitkering van Loyalis?

Nee, bij het uitkeren van een verzekerd bedrag aan ANW-compensatie wordt niet gekeken naar andere inkomsten van de nabestaande.

Geldt de blanco medische acceptatie bij Loyalis voor de verzekering voor actieve militairen, burgermedewerkers en UGM-ers altijd?

Nee, defensiemedewerkers en UGM-ers met een partner kunnen zich alleen de komende drie maanden bij Loyalis aanmelden zonder dat daarbij medische vragen worden gesteld. Na die drie maanden is aanmelden nog steeds mogelijk maar kunnen de verzekeringsvoorwaarden of de hoogte van de premie afhangen van de medische voorgeschiedenis.

Let wel op: voor de blanco medische acceptatie geldt een termijn van drie maanden. Als je interesse hebt in de verzekering is het echter niet verstandig om zo lang te wachten met je aanmelding. De ANW-compensatie van het ABP loopt immers per 1 mei 2018 af en de Loyalis-verzekering gaat alleen in per 1 mei als je je voor 15 juni aanmeldt.

Hoe kan ik gebruikmaken van de coulanceregeling van het ABP?

Om in aanmerking te komen voor de coulanceregeling moeten mogelijke rechthebbenden zich voor 1 mei 2018 bij ABP aanmelden. Een en ander is op de ABP-website in een schema te bekijken. ABP-deelnemers kunnen zich aanmelden voor de coulanceregeling door het insturen van een ingevuld beoordelingsformulier (telefonisch aan te vragen). Bij een beroep op onverzekerbaarheid wegens leeftijd, arbeidsongeschiktheid of te hoge premie dien je de afwijzing van de verzekeringsmaatschappij mee te sturen met het beoordelingsformulier.

Hoelang kan ik gebruik maken van de coulanceregeling van het ABP?

Opmerkelijk genoeg meldt het ABP dat de coulanceregeling maar voor vijf jaar geldt. Kom je dus te overlijden na 1 mei 2023, dan krijgt je achterblijvende partner geen ANW-compensatie. Dat vindt de MARVER onbegrijpelijk en wat ons betreft is daar het laatste woord nog niet over gezegd.

Als ik in een uitzendings- of oorlogsgebied overlijdt, keert de verzekering dan ook uit?

Ja, de verzekering van Loyalis kent geen uitsluitingsgrond voor oorlogsrisico en molest en keert ook in die gevallen uit. Dat betekent dat de verzekering uitkeert bovenop de regelingen die met Defensie voor deze situaties eventueel al zijn afgesproken.

Geldt de blanco medische acceptatie ook als ik later pas een partner krijg of in dienst kom?

Medewerkers die nu nog geen partner hebben, hebben nu geen belang om zich aan te melden bij Loyalis. Zodra je wel een partner krijgt, kun je je alsnog aanmelden bij Loyalis. In dat geval geldt er een blanco medische acceptatie tot drie maanden na het ontstaan van de partnerrelatie. Ook nieuwe defensiemedewerkers krijgen de Loyalis-verzekering aangeboden met een blanco acceptatie tot drie maanden na indiensttreding.

Waarom moet ik een afstandsverklaring insturen als ik niet wil deelnemen aan de ANW-verzekering?

Als organisator van de ANW-verzekering is Defensie wettelijk verplicht om bij de aanbieding van de verzekering ook een standaard-afstandsverklaring te verstrekken. Daarmee kun je de werkgever expliciet laten weten dat je niet wilt meedoen. Dat is nodig omdat op basis van de regelgeving je keuze aantoonbaar moet worden vastgelegd. Hierdoor wordt voorkomen dat iemand zich vergeet aan of af te melden.

Het niet-insturen van de afstandsverklaring heeft geen gevolgen. Je zult dan niet automatisch worden aangemeld voor de verzekering. De verzekering gaat écht pas lopen als je je expliciet hebt aangemeld.

Als je de afstandsverklaring niet instuurt, is Defensie wel verplicht je nog een aantal keren een rappel te sturen. Defensie moet namelijk kunnen aantonen dat zij zich optimaal heeft ingespannen om iedereen te bereiken en te zorgen dat niemand vergeet zich aan of af te melden. Als je vóór 15 juni de afstandsverklaring instuurt, heb je daar geen last van.

Heb je de afstandsverklaring ingestuurd, maar verandert je situatie en wil je je alsnog bijverzekeren? Op basis van artikel 5 van de afstandsovereenkomst kun je altijd terugkomen op je eerdere keuze.

Wat staat er in het cao-resultaat 2018-2020?

Het cao-resultaat van 2018-2020 is op 20 augustus 2018 bekend geworden. De MARVER heeft hiervoor een aparte lijst met veelgestelde vragen gemaakt. Klik hier  voor de lijst met veelgestelde vragen over dit resultaat.

Hoe word ik lid van de MARVER?

Lid worden van de MARVER kan heel gemakkelijk door het invullen en verzenden van het digitale aanmeldformulier. Na het verzenden van het formulier ontvang je op je opgegeven e-mailadres een kopie van de ingevulde gegevens. Zodra onze ledenadministratie je aanmelding heeft verwerkt, ontvang je de bevestiging.

Heb je liever een papieren aanmeldformulier dat je per post kan verzenden? Neem dan even contact op met onze ledenadministratie via het centrale telefoonnummer: 085-8900480.

Wat kost het lidmaatschap van de MARVER?

Het lidmaatschap van de MARVER varieert van € 9,51 tot € 19,03 per maand afhankelijk van je draagkracht. Onderlinge solidariteit is binnen de MARVER namelijk erg belangrijk. Bij een wat hogere rang vragen we dus iets meer contributie van je dan bij een lagere rang. Welk bedrag voor jou geldt, kun je vinden in de volgende lijst.

Je contributie kun je overigens (gedeeltelijk) terugverdienen door gebruik te maken van de vele voordelen zoals de belastingservice of het FNV-Voordeelprogramma.

Waar kan ik mijn MARVER-lidmaatschapsnummer vinden?

Je lidmaatschapsnummer staat vermeld op het folie van het door ons toegestuurde bondsmagazine Interventie en vind je via de digitale AFMP-ledenpas. Deze is te vinden in onze ledenapp.

Ik ga Defensie verlaten. Stopt dan automatisch mijn lidmaatschap?

Nee, want veel van onze leden willen ook na hun loopbaan bij Defensie lid van de MARVER blijven. Ook voor postactieve defensiemedewerkers biedt het lidmaatschap namelijk volop voordelen. Bovendien betaal je als postactief lid een lagere contributie.

Ga je na Defensie aan de slag in een andere sector? Dan kun je er ook voor kiezen om je te laten overschrijven naar een andere FNV-bond. Neem hiervoor contact op met onze ledenadministratie via het centrale telefoonnummer: 085 -8900480. Wij verzorgen dan de overschrijving, zodat je je opgebouwde lidmaatschapsjaren bij de MARVER meeneemt naar je nieuwe FNV-bond.

Mocht je toch je lidmaatschap willen opzeggen stuur dan een e-mail naar onze ledenadministratie (la@marechausseevereniging.nl) met daarin:

  • je volledige naam (en liefst ook je lidmaatschapsnummer)
  • je adres, postcode en woonplaats
  • de datum waarop je je lidmaatschap wilt beëindigen
  • de reden van opzegging (optioneel)

Heb je geen beschikking over e-mail, stuur dan een brief met de bovenstaande gegevens naar:

MARVER
T.a.v. Ledenadministratie
Oldenbarneveltlaan 46
3818 HB Amersfoort

Let op: we sturen je altijd een ontvangstbevestiging. Heb je die niet gekregen, dan heeft je opzegging ons dus niet bereikt. Dat is belangrijk, want voor opzeggingen geldt een termijn van één kalendermaand. Komt je opzegging bijvoorbeeld op 5 april bij ons binnen, dan wordt je lidmaatschap dus per 1 juni beëindigd.