Veelgestelde vragen

Filter: Alle
Filter
Wat houdt de coulanceregeling van het ABP precies in?

De onderhandelaars in de Pensioenkamer (werkgevers, bonden, ABP) hebben een coulanceregeling afgesproken om te voorkomen dat het wegvallen van de ANW-compensatie tot schrijnende situaties leidt. De regeling betreft de ABP-deelnemers die vóór 1 februari 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor niet aanvullende kunnen verzekeren om het ANW-gat te dichten. Besloten is dat hun nabestaanden ook na het vervallen van de ANW-compensatie vanaf 1 februari 2018 recht houden op deze aanvullende uitkering volgens de oude pensioenregeling.

Iedereen die ongeneeslijk ziek is en zich daardoor niet aanvullend kan verzekeren, raden wij aan direct telefonisch contact op te nemen met het ABP om een beoordelingsformulier voor de coulanceregeling aan te vragen. Na invullen en terugsturen van het beoordelingsformulier laat het ABP zo spoedig mogelijk weten of de partner alsnog in aanmerking kan komen voor Anw-compensatie.

Wat is er afgesproken over het FPS?

De werkgevers en de bonden hebben geconstateerd dat het huidige Flexibele Personeelssysteem niet meer voldoet. Binnen drie jaar moet er dan ook een nieuw personeelssysteem komen. Dat nieuwe systeem moet niet alleen zorgen voor een flexibele defensieorganisatie, maar ook voor goede ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel, betere doorstroommogelijkheden en een stevige baanzekerheid.

Opzetten van een goed systeem kost enige tijd. Om de in-, door- en uitstroom alvast te stimuleren zijn er per 1 januari 2018 alvast een aantal maatregelen genomen. Dit betreft bijvoorbeeld een behoudpremie om vertrek in Fase 2 af te remmen en een stimuleringspremie om vertrek in Fase 3 te bevorderen voor bepaalde groepen. Bovendien is iedere militair vanaf 1 januari 2018 gedurende de gehele plaatsingsperiode (en niet alleen het laatste jaar) beschikbaar om te solliciteren om een functie met een naasthogere rang.

Zie voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord: LINK

Wat verbetert er qua opleidingen?

Het FPS-scholingsbudget (ook wel rugzakje genoemd) wordt per 1 januari 2018 met 20% verhoogd en persoonsgebonden. Bovendien vervalt dit budget niet meer aan het einde van Fase 2, maar kan meegenomen worden in Fase 3 en blijft beschikbaar tot 5 jaar voor FLO.

Scholingsafspraken worden bovendien rechtspositioneel bindend en daardoor afdwingbaar.
Om dit te kunnen garanderen wordt er een nieuwe, uniforme employabilityorganisatie ingericht.
De exacte vormgeving van deze organisatie moet nog worden uitgewerkt. Dat zal door middel van een regulier reorganisatie traject plaats moeten gaan vinden. Het uitgangspunt is dat deze employability-organisatie centraal/defensiebreed gaat werken en voldoende mandaat krijgt.

Zie voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord: LINK

Uitbreiding van het cafetariamodel. Wat betekent dat?

Met een cafetariamodel of IKAP (Individuele Keuzen in het Arbeidsvoorwaardenpakket) kun je bepaalde bronnen inruilen voor een doel. Omdat je over bronnen belasting moet betalen en over doelen niet, levert dit een belastingvoordeel op.

De afgelopen jaren bestond voor een deel van de defensiemedewerkers al de mogelijkheid om de belaste eindejaarsuitkering (bron) in te ruilen voor een onbelaste aanvullende kilometervergoeding voor woon-werk-verkeer met eigen vervoer (doel). Door het AVW-akkoord komt daar een inruilmogelijkheid bij.

Vanaf 1 januari 2018 kan iedereen ervoor kiezen om maximaal € 750 van het belaste salaris of je vakantie-uitkering in te ruilen voor een onbelast bedrag voor een fiets en/of pc. Dit betekent dat je over die (maximaal) 750 euro geen belasting hoeft te betalen en dus een deel van die aanschafprijs via het belastingvoordeel terugkrijgt.

Zie voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord: LINK

Kan de vakbondscontributie dit jaar ook weer afgetrokken worden van het belastbaar inkomen?

Nee, de regels voor aftrek van de vakbondscontributie zijn gewijzigd. Dat had ondergebracht moeten worden in het cafetariamodel. Omdat ook de werkgever daar een deel aan bij moet dragen is in de onderhandelingen de keuze gemaakt om de ruimte die beschikbaar is anders te gebruiken, namelijk aan een fiets/pc-regeling. Zie de vraag en het antwoord over de cafetariaregeling.

Als ik door de nieuwe DER langer doorwerk, bouw ik dan meer pensioen op?

Ja, voor ieder jaar dat je langer doorwerkt bouw je in dat jaar een heel jaar pensioen op in plaats van ½ jaar per jaar zoals het geval is in je UKW-periode.
Bovendien gaat je pensioen later in, namelijk op de AOW-leeftijd in plaats van met 65 jaar. Daardoor wordt de periode waarover je jouw pensioen opneemt korter. Het gevolg daarvan is een hogere pensioenuitkering. Dat geldt alleen voor het deel aanvullend pensioen en niet voor het deel AOW.

Zie voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord en de nieuwe DER: LINK

Wat houdt de verruimde inverdienmogelijkheid in?

Tot 2017 kon je alleen met missies je FLO-leeftijd vervroegen, ook wel inverdienen genoemd.
Vanaf 1 januari 2017 geen alle periodes waarbij de Arbeidstijdenwet voor ten minste zeven aaneengesloten dagen buiten werking is gesteld meetellen voor het inverdienen.

Dat betekent bijvoorbeeld dat je dus niet meer alleen door missies, maar ook door activiteiten als varen, vliegen en oefenen je FLO-datum kunt vervroegen. De helft van de periode waarin de ATW buiten werking is gesteld, telt mee als inverdientijd. Voor deze inverdienmogelijkheid geldt geen maximum.

Deze verruiming geldt overigens alleen voor de militairen die onder de nieuwe DER vallen. Als je voor de oude DER kiest, blijven alleen de huidige aanspraken en afspraken over het inverdienen daarvoor van kracht. Dat geldt ook voor het maximum van 2 jaar dat kan worden inverdiend.

Zie voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord en de nieuwe DER: LINK

Wanneer moet ik laten weten dat ik (alsnog) kies voor de oude diensteinderegeling?

Uiterlijk tot 1 januari 2019 kun je laten weten aan de werkgever dat je (alsnog) gebruik wilt maken van de oude DER. Als je het al eerder weet, mag je natuurlijk ook al eerder je keuze bekend maken.

Ligt je oude FLO-datum al in 2018, dan heb je drie mogelijkheden:
1. Direct kiezen voor de oude DER. Je hoeft hiervoor uiteraard niet te wachten tot 1 januari 2019. Je gaat dan met UGM op de oude FLO-datum ergens in 2018. Je kunt dan niet meer terug naar de nieuwe DER.
2. Het keuzemoment uitstellen door gebruik te maken van de mogelijkheid om tijdelijk langer door te werken. Je blijft dan in 2018 nog werken bij Defensie en hebt tot 1 januari 2019 de tijd om te kiezen tussen de oude of de nieuwe DER. Als je tussentijds alsnog kiest voor de nieuwe DER geldt er een opzegtermijn van 3 maanden.
3. Direct kiezen voor de nieuwe DER. Als je voor 1 januari 2019 al zeker weet dat je in de nieuwe DER wilt blijven, mag je dit uiteraard al eerder aangeven bij de werkgever. Zodra je die keuze definitief maakt, kun je niet meer terug naar de oude DER.

Zie voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord en de nieuwe DER: LINK

Waarom moet de huidige pensioenregeling voor militairen gewijzigd worden?

De eindloonregeling (de huidige pensioenregeling) is mede vanwege de aanpassingen die door veranderende wet- en regelgeving iedere keer gemaakt moeten worden, steeds minder goed uitvoerbaar geworden. Daarnaast staat ook het pensioenresultaat van de eindloonregeling door de wettelijke aanpassingen van de afgelopen jaren al een tijd lang onder druk. Een gevolg van die wettelijke maatregelen is dat veel (oud)militairen over een steeds kleiner deel van hun salaris pensioen op kunnen bouwen.

Wat is de ANW-compensatie?

ANW staat voor Algemene Nabestaandenwet. Op basis van deze wet keert de overheid een ANW-uitkeringen uit aan nabestaanden (jonger dan de AOW-leeftijd) die meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn of kinderen hebben onder de 18 jaar. Deze ANW-uitkering wordt gekort indien de nabestaande zelf inkomen heeft.

Heel veel nabestaanden ontvangen dus geen of een lagere ANW-uitkering van de overheid. Om dat gat te dichten, was er tot en met 2017 in het pensioenreglement van het ABP een zogenoemde ANW-compensatie opgenomen. Achtergebleven partners van (gewezen) defensiemedewerkers die geen of minder ANW-uitkering van de overheid kregen, ontvingen hierdoor van het ABP een ANW-compensatie bovenop het nabestaandenpensioen. Nabestaanden tot 39 jaar ontvingen deze ANW-compensatie maximaal 1 jaar. Oudere nabestaanden tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd (of voorheen 65 jaar). De ANW-compensatie kon oplopen tot zo'n € 11.000 per jaar.

Waarom vervalt de ANW-compensatie?

Vanaf 1 februari 2018 komt de ANW-compensatie in de pensioenregeling van het ABP te vervallen. Dat is het gevolg van een herziening van de volledige ABP-regeling, zowel van de middelloon- als ook de eindloonregeling. Die herziening was nodig omdat De Nederlandse Bank vond dat de pensioenregeling bij het ABP door jarenlange aanpassingen op allerlei plekken te ingewikkeld was geworden en daardoor de kans op fouten bij de uitvoering te groot. Dat gold ook voor de ANW-compensatie. Bovendien bleek het ook door de fiscale regels van politiek Den Haag niet langer mogelijk de ANW-compensatie te handhaven. Bestaande ANW-compensaties blijven wel doorlopen, maar vanaf 1 februari 2018 worden er geen nieuwe meer toegekend.

Heeft de MARVER ingestemd met het vervallen van de ANW-compensatie?

Gezien de eisen van De Nederlandse Bank en de strakke fiscale regels zag de MARVER geen andere mogelijkheid dan in te stemmen met de herziening van de pensioenregeling. Samen met de AFMP en de Nederlandse Politiebond hebben wij wel de voorwaarde gesteld dat er een financieel vangnet zou komen voor de gedupeerden van het wegvallen van de ANW-compensatie. Binnen de Pensioenkamer is inmiddels een ABP-coulanceregeling afgesproken. Voor (oud) defensiemedewerkers heeft de MARVER bij Defensie een toezegging afgedwongen dat er zo spoedig mogelijk een structurele oplossing voor dit risico komt. Zodra bekend is hoe deze oplossing er exact uit gaat zien, zullen we daar direct over berichten.

Hoeveel loonsverhoging is er bereikt met het AVW-akkoord?

Hoeveel loonsverhoging is er bereikt met het AVW-akkoord?
In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 is voor de loonontwikkeling het volgende afgesproken:

 • Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017: een loonsverhoging van 2,5%
 • In december 2017: een eenmalige uitkering van 1%
 • Per 1 januari 2018: een loonsverhoging van 1,5%
 • In januari 2018: een eenmalige uitkering van 0,5%
 • Ingaande 1 januari 2018: een verhoging van de eindejaarsuitkering van 0,2%

Klik hier voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord.

Voor wie gaat de nieuwe diensteinderegeling gelden?

De nieuwe diensteinderegeling (DER) gaat automatisch gelden voor alle militairen die op of vanaf 1 januari 2017 in FPS fase 3 zitten of terecht komen. Militairen die onder het overgangsrecht vallen, kunnen kiezen om terug te gaan naar de oude DER. Dat betekent dat men dan kiest voor de oorspronkelijke ontslagleeftijd, dat het pensioen ingaat op 65 jaar, en gebruik wordt gemaakt van de AOW-gat compensatie.

De keuzemogelijkheid voor de oude DER geldt voor de volgende categorieën:
- Alle militairen die vallen onder de overgangsbepaling leeftijdsontslag van artikel 39a AMAR;
- Alle militairen geboren in de jaren 1963 t/m 1969
- Militairen van CZSK beneden de rang van LTZ1 die geboren zijn in 1975 of 1976 mits zij vóór 1 januari 2017 waren aangesteld bij het beroepspersoneel

Daarnaast kunnen militairen die onder artikel 39a vallen en die volgens de nieuwe diensteinderegeling vier jaar of meer, langer zouden moeten dienen dan volgens de huidige regeling, er voor kiezen om vier jaar na de huidige ontslagdatum met leeftijdsontslag te gaan

Klik hier voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord en de nieuwe DER.

Wat houdt de nieuwe diensteinderegeling precies in?

De nieuwe diensteinderegeling houdt in dat de ontslagleeftijd voor militairen (FLO) niet langer vaststaat op 60 jaar, maar wordt gekoppeld aan de AOW-leeftijd. In de nieuwe DER gaan militairen 5 jaar voor de op dat moment voor hen individueel geldende AOW-leeftijd met leeftijdsontslag. Het pensioen gaat voor deze militairen in op de AOW-datum in plaats van met 65 jaar. Hierdoor hebben zij geen AOW-gat meer.

Klik hier voor meer vragen en antwoorden over het AVW-akkoord en de nieuwe DER.

Hoe gaat die nieuwe pensioenregeling voor militairen eruitzien?

In het AVW-akkoord is de afspraak opgenomen dat er uiterlijk 1 oktober 2018 overeenstemming moet zijn bereikt over een nieuwe pensioenregeling. Daarbij is als denkrichting een middelloonregeling aangegeven, maar dan wel één die defensiespecifiek wordt ingericht. Hoe die regeling er exact uit gaat zien zal afhangen van de onderhandelingen die daarover nog moeten plaatsvinden. De uitkomsten daarvan zullen in de loop van 2018 bekend worden in de vorm van een nieuw AVW-resultaat. Dat resultaat zal uiteraard eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan onze leden voordat het definitief kan worden ingevoerd.

Wat gebeurt er met het al opgebouwde pensioen (onder de eindloonregeling) als Defensie een nieuwe pensioenregeling voor militairen krijgt?

Als Defensie een nieuwe pensioenregeling voor militairen krijgt, blijft het pensioen dat je reeds hebt opgebouwd onder de eindloonregeling gewoon in stand. Je gaat pensioen opbouwen volgens de nieuwe systematiek, vanaf het moment dat de nieuwe pensioenregeling ingaat. Hoe er met het onder de eindloonregeling opgebouwde pensioen zal worden omgegaan (bijvoorbeeld het opnemen in de nieuwe regeling of het eindloon fixeren), zal onderdeel zijn van de onderhandelingen over de nieuwe regeling tussen de bonden en de werkgever.

Wat zijn de gevolgen van een nieuwe pensioenregeling voor mensen die al met UGM of met pensioen zijn?

Een nieuwe pensioenregeling zal voor gepensioneerden geen gevolgen hebben. De hoogte van het pensioen is voor deze mensen al vastgesteld en zal niet worden gewijzigd.

De gevolgen voor UGM-ers zijn nog niet bekend en zullen afhangen van de uitkomst van de onderhandelingen over de nieuwe militaire pensioenregeling. Daarover moet uiterlijk 1-10-2018 overeenstemming zijn bereikt. Dat betekent dat die regeling voor dat moment in de vorm van een nieuw AVW-resultaat aan de leden moet zijn voorgelegd en bekrachtigd.

Wat gebeurt er totdat de nieuwe pensioenregeling wordt ingevoerd?

Tot die tijd blijft de eindloonregeling in stand. Wel zullen er in 2018 meerdere veranderingen en vereenvoudigingen worden toegepast als overgangsjaar. Zie: (link naar artikel).
Deze wijzigingen staan los van het AVW-akkoord 2017-2018.

Hoe word ik lid van de MARVER?

Lid worden van de MARVER kan heel gemakkelijk door het invullen en verzenden van het digitale aanmeldformulier (LINK?). Na het verzenden van het formulier ontvang je op je opgegeven e-mailadres een kopie van de ingevulde gegevens. Zodra onze ledenadministratie je aanmelding heeft verwerkt, ontvang je de bevestiging

Wat kost het lidmaatschap van de MARVER?

Het lidmaatschap van de MARVER varieert van € 6,13 tot € 17,15 per maand afhankelijk van je draagkracht. Onderlinge solidariteit is binnen de MARVER namelijk erg belangrijk. Bij een wat hogere rang vragen we dus iets meer contributie van je dan bij een lagere rang. Welk bedrag voor jou geldt, kun je vinden in de volgende lijst.

Je contributie kun je overigens (gedeeltelijk) terugverdienen door gebruik te maken van de vele voordelen zoals de belastingservice of het FNV-Voordeelprogramma.

Waar kan ik mijn MARVER-lidmaatschapsnummer vinden?

Je lidmaatschapsnummer kun je vinden op je MARVER-ledenpas én op het folie van het toegestuurde verenigingsblad. Als je al gebruik maakt van de app kun je ook daar je lidmaatschapsnummer terugvinden via 'mijn MARVER'.

Je ledenpas ontvang je bij het begin van je lidmaatschap. Daarna ontvang je om de vijf jaar een nieuwe. Ben je je ledenpas kwijt, neem dan contact op met onze ledenadministratie via 085 - 89 00 410.

Ik ga verhuizen. Moet ik dit doorgeven aan de MARVER?

Ja, graag. Ook al wordt je contributie misschien via je salaris betaalt, Defensie geeft aan ons geen persoonlijke wijzigingen door. Doorgeven van een verhuizing aan de MARVER kan heel gemakkelijk via de MARVER-app onder 'mijn MARVER'! Je kunt natuurlijk ook een e-mail sturen aan onze ledenadministratie (la@marechausseevereniging.nl) met:

 • je volledige naam (en liefst ook je lidmaatschapsnummer
 • je oude adres, postcode en woonplaats
 • je nieuwe adres, postcode en woonplaats
 • datum van verhuizing
 • eventueel gewijzigd telefoonnummer en/of e-mailadres.
Ik ga Defensie verlaten. Stopt dan automatisch mijn lidmaatschap?

Nee, want veel van onze leden willen ook na hun loopbaan bij Defensie lid van de MARVER blijven. Ook voor postactieve defensiemedewerkers biedt het lidmaatschap namelijk volop voordelen. Bovendien betaal je als postactief lid een lagere contributie.

Ga je na Defensie aan de slag in een andere sector? Dan kun je er ook voor kiezen om je te laten overschrijven naar een andere FNV-bond. Neem hiervoor contact op met onze ledenadministratie via 085 - 89 00 410. Wij verzorgen dan de overschrijving, zodat je je opgebouwde lidmaatschapsjaren bij de MARVER meeneemt naar je nieuwe FNV-bond.

Mocht je toch je lidmaatschap willen opzeggen stuur dan een e-mail naar onze ledenadministratie (la@marechausseevereniging.nl) met daarin:

 • je volledige naam (en liefst ook je lidmaatschapsnummer)
 • je adres, postcode en woonplaats
 • de datum waarop je je lidmaatschap wilt beëindigen
 • de reden van opzegging (optioneel)

Heb je geen beschikking over e-mail, stuur dan een brief met de bovenstaande gegevens naar:

MARVER
T.a.v. Ledenadministratie
Postbus 9124
3506 GC Utrecht

Let op: we sturen je altijd een ontvangstbevestiging. Heb je die niet gekregen, dan heeft je opzegging ons dus niet bereikt. Dat is belangrijk, want voor opzeggingen geldt een termijn van twee kalendermaanden. Komt je opzegging bijvoorbeeld op 5 april bij ons binnen, dan wordt je lidmaatschap dus per 1 juli beëindigd.