2 maart 2017

TOD-correcties achteraf: meld het ons!

Marechaussees werken vaak onregelmatig. Als tegemoetkoming voor dit ongemak bestaat er een Toelage Onregelmatige Dienst (TOD). Deze TOD is een vast bedrag gebaseerd op het basisrooster. Bij steeds meer van onze leden wordt de TOD achteraf gekort, op basis van het werkrooster. De MARVER vindt dat onacceptabel en roept iedereen op: Wordt jouw TOD ook gekort: meld het ons!

Werk je regelmatig op ongebruikelijke uren? Dan kan je op basis van de regelgeving (VROB) recht hebben op een Toelage Onregelmatige Dienst (TOD). Het recht op en de hoogte van je TOD hangt af van het vastgestelde rooster, oftewel het rooster dat is goedgekeurd door de medezeggenschap. Dit basisrooster (of continurooster) zorgt er voor dat je ruim van tevoren kan zien wat voor diensten je moet draaien. Het basisrooster zorgt daarmee voor enige regelmaat in een onregelmatig leven.

TOD-vooraf
De ongebruikelijke uren in het basisrooster leveren punten op. Hoe meer weekend, late- en nachtdiensten, hoe hoger het puntenaantal. Het totaal van deze punten leidt tot een vast TOD-bedrag. Dit vaste bedrag krijg je vervolgens maandelijks uitgekeerd onafhankelijk of je de onregelmatige uren uit het basisrooster daadwerkelijk draait. Ook tijdens vakantie en kortdurende ziekte blijft het TOD-bedrag gelijk. Dit systeem noemen we ‘TOD-vooraf’.

Wijziging TOD
Als de planning structureel verandert, moet het basisrooster hierop worden aangepast. Pas nadat de medezeggenschap dit gewijzigde basisrooster heeft goedgekeurd kan de TOD indien nodig worden aangepast. Als je TOD hierdoor lager uitvalt, geldt er vaak nog wel een afbouw-TOD. Zolang het basisrooster dus niet wordt gewijzigd, zou je TOD gelijk moeten blijven.

Werkrooster
In de praktijk wordt het basisrooster niet altijd gevolgd. Door bijvoorbeeld onderbezetting of andere operationele redenen worden er regelmatig (kort) van tevoren diensten veranderd. Dit zorgt er voor dat het uiteindelijke werkrooster (de daadwerkelijk gedraaide diensten) afwijkt van het basisrooster. Dit zou geen invloed mogen hebben op de hoogte van je TOD. De TOD wordt immers berekend naar het basisrooster en niet op basis van het werkrooster. Kortom: er is pas sprake van een nieuw basisrooster na goedkeuring door de medezeggenschap. Tot die tijd vallen alle wijzigingen onder het werkrooster en mogen deze wijzigingen geen invloed hebben op de hoogte van de TOD.

Onterechte correctie achteraf
Toch krijgen wij steeds vaker meldingen van onze leden dat hun TOD is gekort. En dan niet vanwege een goedgekeurd nieuw basisrooster, maar op basis van het gedraaide werkrooster. Dit is voor de MARVER onacceptabel. Als de werkgever vindt dat er teveel TOD wordt uitgekeerd, dan moet de betreffende commandant maar aangesproken worden op zijn planning. Als die structureel afwijkt van het basisrooster kan de commandant daar wel mee aan de slag gaan. Namelijk door in overleg met de medezeggenschap een nieuw basisrooster vast te stellen dat beter aansluit bij de werkelijkheid. Afrekenen over de rug van de medewerker via het werkrooster is voor ons echter uit den boze. Medewerkers die in het werkrooster meer ongebruikelijke uren hebben gedraaid krijgen immers ook geen TOD bijbetaald. Zolang het systeem niet wordt verandert van TOD-vooraf naar TOD-achteraf (zie kader) blijft het basisrooster leidend.

Waarom geen TOD-achteraf?
Door de TOD vooraf te bepalen gaat de toelage niet altijd naar de medewerker die de onregelmatige uren ook echt gedraaid heeft. Is dat wel rechtvaardig? Zou het niet eerlijker zijn om de TOD achteraf te berekenen zodat ‘de paarden die de haver verdienen’ deze ook echt krijgen? Deze vragen worden ons vaak gesteld en ook de werkgever stuurt al jarenlang richting een TOD-achteraf. De MARVER kan daar nog niet mee akkoord gaan. Niet omdat we TOD-vooraf zo’n geweldig systeem vinden. Integendeel! Maar de invoering van TOD-achteraf brengt ook risico’s met zich mee. Om die te voorkomen stellen wij de hieronder genoemde basisvoorwaarden. Zolang de werkgever niet kan voldoen aan die voorwaarden blijft de TOD-vooraf bestaan.

Onze basisvoorwaarden voor TOD-achteraf:
» Het mag geen bezuinigingsmaatregel zijn: al het geld dat nu betaald wordt aan TOD moet minimaal terugkomen, liefst meer (zie voorwaarde 2).
» Het moet een fijnmaziger systeem worden: geen punten-systeem maar aan ieder ongebruikelijk uur een prijskaartje waarbij de prijs omloopt naarmate het later wordt of een uur in het weekend of op feestdagen valt.
» Het mag geen vrijbrief worden om niet meer te plannen: een vooraf vastgesteld en zoveel mogelijk kloppend basis- en werkrooster blijft een harde verplichting.
» Een minimale basis-TOD blijft gehandhaafd op basis van een vastgesteld basisrooster. Aan verschuivingen in dat rooster blijft een prijskaartje voor de werkgever hangen.
» Financiële waarborgen blijven bestaan op het moment dat een werknemer buiten eigen keuze (ziekte, tijdelijke tewerkstelling, enzovoorts) tijdelijk niet meer onregelmatig kan of mag werken.
» Een goede registratie is een must: de bedrijfsvoering en de geautomatiseerde systemen moeten zo worden ingericht dat uitbetaling van de juiste TOD gewaarborgd is.

Meldpunt
Wat de MARVER betreft moet er per direct een einde komen aan het korten van de TOD op basis van het werkrooster. Daar hebben we wel jouw hulp bij nodig. Ben jij ook gekort op de TOD, meld je dan bij ons! Stuur een e-mail naar ibb@marechausseevereniging.nl of bel 0348-707 433.

Meer over:
C&R
WGAFR