Arbeidsvoorwaardenresultaat 2019

Filter: Pensioenstelsel (23)
Filter
Wat is het verschil tussen een eindloonregeling en een middelloonregeling?

In een zuivere eindloonregeling wordt je uiteindelijke pensioen bepaald door het aantal dienstjaren, het opbouwpercentage en je laatstverdiende loon. Elke keer als je een bevordering maakt of je loon stijgt worden de pensioenjaren van daarvoor opgehoogd naar het niveau van je nieuwe hogere loon. Dat wordt ook wel backservice genoemd. Voor die backservice moet extra pensioenpremie worden betaald.

Een middelloonregeling kent geen backservice. In een middelloonregeling bouw je ieder jaar een stukje van je pensioen op over je loon van dat jaar. Als je loon stijgt, telt dat alleen mee voor de toekomst en niet voor het verleden. Alle stukjes van alle jaren bij elkaar vormen uiteindelijk je pensioen. Dat pensioen is daardoor gebaseerd op je gewogen gemiddelde loon.

Is een eindloonregeling dan niet altijd beter dan een middelloonregeling?

Nee, dat is niet automatisch het geval. De hoogte van je pensioen wordt namelijk niet alleen bepaald door de hoogte van je loon, maar ook door de franchise, het opbouwpercentage en het pensioengevend inkomen. De franchise is het deel van je loon waarover geen pensioen wordt opgebouwd en waarover geen premie wordt betaald. Bovendien is de huidige militaire eindloonregeling al jaren geen echte zuivere eindloonregeling meer. Door onder andere pensioenknippen en indexatiebeperkingen bereikt vrijwel niemand in de huidige militaire eindloonregeling nog daadwerkelijk het niveau van zijn/haar laatstverdiende loon.

Waarom moet de huidige militaire eindloonregeling eigenlijk verdwijnen?

Daar zijn meerdere redenen voor:
- Door het Kabinetsbeleid, de voorwaarden van de Nederlandse Bank en de fiscus is de militaire eindloonregeling de afgelopen jaren - noodgedwongen - fors verslechterd.
- Daardoor is de regeling complexer geworden en moeilijker uit te voeren. Die verslechteringen merkt het personeel ook.
- Daarnaast is de pensioenpremie de afgelopen jaren fors gestegen, en dat merk je iedere maand op je loonstrook.
- De militaire eindloonregeling pakt verder voor jonge militairen slecht uit. Zij bouwen door deze regeling de eerste jaren weinig tot geen pensioen op. En als ze defensie tussentijds verlaten kunnen ze dat ‘pensioen-gat’ in een andere sector eigenlijk niet meer ‘inhalen’.
- Een ander gevolg van al die maatregelen is dat veel militairen over een steeds kleiner deel van hun loon pensioen op kunnen bouwen.
- Daarnaast is het maximaal toegestane opbouw percentage al een aantal keren verlaagd.
Door al die aanpassingen aan de militaire eindloonregeling, komen veel gewezen militairen er bij het bereiken van hun AOW-leeftijd achter dat ze op veel minder pensioen recht blijken te hebben dan ze dachten. Daarnaast is de verwachting dat de pensioenpremie voor de militaire eindloonregeling de komende jaren fors verder zal stijgen. En dat heeft directe negatieve inkomensgevolgen voor iedereen.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde pensioen (onder de eindloonregeling) als de nieuwe militaire middelloonregeling op 1 januari 2019 wordt ingevoerd?

Het pensioen dat je reeds hebt opgebouwd onder de militaire eindloonregeling raak je niet kwijt. Jouw staande pensioenaanspraken worden berekend en opgenomen in de nieuwe militaire middelloonregeling. Je gaat vervolgens vanaf 1 januari 2019 verder pensioen opbouwen volgens de nieuwe defensie specifieke middelloonregeling voor militairen. Je opgebouwde pensioen kan natuurlijk wel lager worden als het ABP gedwongen wordt om te korten.

Wordt de militaire middelloonregeling hetzelfde als de middelloonregeling voor burgerpersoneel?

Nee, de militaire middelloonregeling heeft twee andere franchise bedragen (het deel van je loon waarover geen pensioen wordt opgebouwd en waarover geen premie wordt betaald) die samenhangen met het inkomen en twee andere opbouwpercentages. Dat is gedaan om de pensioenopbouw voor de verschillende groepen militairen zo fiscaal gunstig mogelijk te houden. Het grootste verschil met de burgerregeling zit echter in het pensioengevend inkomen. In de militaire eindloonregeling vielen vrijwel alle toelagen buiten de pensioenopbouw. In de militaire middelloonregeling worden alle elementen die in de burgerregeling pensioengevend zijn, ook pensioengevend. Daar bovenop worden in de militaire middelloonregeling ook de VROB-vergoedingen en de VVHO voor 50% pensioengevend.

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe militaire middelloonregeling voor mijn pensioenopbouw?

Die gevolgen zijn niet voor iedereen hetzelfde en hangen van een aantal zaken af. Je leeftijd, je rang, de tijd dat je al bij defensie werkt en de loopbaan die je naar verwachting bij defensie zou hebben:
- Voor de grootste groep militairen zal de nieuwe middelloonregeling zorgen voor een beter pensioen. Dat komt door het hogere opbouwpercentage en een lagere franchise (het deel van je loon waarover geen pensioen wordt opgebouwd). Vooral jongeren gaan er met de nieuwe pensioenregeling fors op vooruit, die bouwden onder de militaire eindloonregeling de eerste jaren erg weinig pensioen op. En als ze defensie tussentijds verlieten konden ze dat ‘pensioen-gat’ in een andere sector eigenlijk niet meer ‘inhalen’.
- Voor alle gewezen militairen die met UGM (en wachtgeld) gaan, zal de nieuwe pensioenregeling zorgen voor een hogere pensioenopbouw en een lagere premielast.
- Voor een deel van de militairen zal dit echter slechter uitvallen. Dat kan al zijn op het moment van de overgang naar de nieuwe regeling. Maar dat kan vooral ook voor militairen gelden die nog één of meer bevorderingen in het vooruitzicht hebben. In het onderhandelaarsresultaat is opgenomen dat we voor de mensen die hierdoor geraakt worden compenserende maatregelen zullen treffen.

Treden de eventuele negatieve effecten op het pensioen direct op?

Bij de overgang naar de nieuwe pensioenregeling kunnen er al negatieve effecten optreden. Die worden op basis van de afgesproken systematiek gecompenseerd.

Worden die eventuele negatieve effecten volledig gecompenseerd?

Nee, er is met de werkgever afgesproken om zoveel mogelijk de negatieve effecten op je pensioen te compenseren uitgaande van de premie die door de werkgever voor je pensioen zou worden betaald. De negatieve effecten die op je pensioen ontstaan doordat je zelf minder premie betaald, worden niet gecompenseerd. Daar staat tegenover dat je dat deel van de premie ook niet meer hoeft te betalen en nu bij je inkomen erbij krijgt.

Wat wordt er bedoeld als men zegt: de opbouw van een middelloonregeling kan de opbouw van een eindloonregeling inhalen als er genoeg tijd overheen gaat?

Bij een eindloonregeling is vooral het moment waarop je het hoogste loon krijgt (laatste loonsverhoging of promotie) van belang voor de hoogte van je pensioen. Bij de middelloonregeling bouw je over een groter deel van je inkomen pensioen op en heeft ook nog een hoger opbouw percentage. Hoe verder de laatst promotie van de datum van het leeftijdsontslag ligt, hoe groter de kans dat de opbouw systematiek van de middelloonregeling er voor zorgt dat het resultaat van de eindloonregeling wordt ingehaald. Daarbij geldt dat kleine loonstappen door de middelloonsystematiek snel worden ingehaald. Grote loonstappen zoals bij de max-max stap en in de bevorderingen bij hogere rangen zullen meer tijd kosten. Tijd die sommigen niet meer zullen hebben.

Wat heeft de nieuwe militaire middelloonregeling voor gevolgen voor mijn loon in januari 2019?

Door een lagere franchise en een hoger opbouwpercentage wordt er voor de meeste militairen meer pensioen opgebouwd. Dan zou je denken dat ook je pensioenpremie enorm zou gaan stijgen. Dat is niet het geval. Door de eigenschappen van deze defensie specifieke pensioenregeling en de deelnemers aan de regeling wordt de premie lager. De exacte hoogte van de pensioenpremie weten we pas als het ABP de premie voor de nieuwe regeling heeft vastgesteld. De minister en bonden hebben daar geen invloed op. De verwachting is dat de pensioenpremie voor de nieuwe militaire middelloonregeling veel lager zal zijn dan die voor de eindloonregeling. Al met al zullen de meeste militairen vanaf januari door de nieuwe pensioenregeling minder pensioenpremie hoeven te betalen, waardoor het netto basisloon vanaf januari 2019 stijgt.

Gaat iedereen er door de nieuwe pensioenregeling in januari 2019 met zijn netto loon op vooruit?

Nee, vooral voor de militairen in de rangen tot sergeant/wachtmeester is dat niet altijd het geval. Zij bouwden in de militaire eindloonregeling weinig tot vrijwel geen pensioen op en betaalden dus ook minder pensioenpremie. In de militaire middelloonregeling gaan zij (vooral door de lagere franchise) een veel beter pensioen opbouwen. Hierdoor zal voor hen de pensioenpremie stijgen.
In het onderhandelaarsresultaat is afgesproken dat Defensie de inkomensachteruitgang voor deze militairen voor het basisloon volledig compenseert. Niemand gaat daardoor negatieve effecten door de aanpassing van de pensioenpremie op de loonstrook zien.

Er worden veel extra toelagen pensioengevend, Als ik veel toelagen in een maand heb, kan mijn salaris dan toch niet minder worden?

Over de extra toelagen die pensioengevend worden ga je pensioenpremie betalen. Buiten de toelagen die verhoogd worden ga je daar dus iets minder voor ontvangen omdat een klein deel naar je pensioen gaat. Je ontvangt vaak toelagen in een bepaalde maand of periode. De pensioenpremie wordt tot 2023 door ABP echter per jaar berekend. Dat betekent dat je pas het volgende jaar de premie over die toelagen zou moeten gaan betalen. Dat zou dat op dat moment een negatief effect op je salaris kunnen hebben.
Daarom is in dit akkoord afgesproken dat er toch door defensie maandelijks al de benodigde premie voor die desbetreffende toelagen zal worden ingehouden. Die wordt dan later door defensie met het ABP verrekend en zijn de effecten daarvan op je loonstrook minimaal. Dat kan echter pas vanaf 2020 waardoor er voor 2019 wel een dergelijk effect kan ontstaan. Dat was mede de reden om een aantal van de belangrijkste toelagen te verhogen zodat het effect zo klein mogelijk blijft

Ik ben al met UGM. Ga ik dan ook over naar de middelloonregeling?

Ja, als dit onderhandelaarsresultaat wordt goedgekeurd dan gaan naast alle actieve militairen ook de gewezen militairen met UGM per 1 januari 2019 over naar de nieuwe middelloonregeling.

Ga ik er als UGM’er op achteruit door de nieuwe pensioenregeling?

Nee, als je op of voor 1 januari 2019 met UGM bent gegaan ga je er niet op achteruit. Voor jou blijven de oude franchise van 19.450 euro gelden, maar gaat de pensioenopbouw omhoog naar 1,875% (was in de eindloonregeling 1,657 %) Daardoor ga je tijdens je UGM-periode vanaf 1 januari 2019 wat meer pensioen opbouwen dan in de eindloonregeling het geval was. Daarnaast gaat ook voor de UGM’ers de pensioenpremie omlaag ten opzichte van die van de eindloonregeling. Dat zorgt ervoor dat er ondanks de hoger pensioenopbouw geen negatief effect zal zijn op je inkomen.

Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor mij als ik na 1 januari 2019 met UGM ben gegaan of nog met UGM ga?

Je valt dan volledig onder de nieuwe pensioenregeling. Ook in die nieuwe pensioenregeling blijft de opbouw tijdens de UGM-periode 50%. Door de lagere franchise en het hogere opbouwpercentage ga je tijdens je UGM-periode meer pensioen opbouwen dan onder de eindloonregeling het geval was. Daarnaast gaat ook voor UGM’ers de pensioenpremie omlaag ten opzichte van de eindloonregeling. Dat heeft voor de UGM-er een positief effect op het inkomen. Dat zorgt ervoor dat er ondanks de hoger pensioenopbouw geen negatief effect zal zijn op je inkomen.

Is er in de nieuwe pensioenregeling nog sprake van een koppelafspraak zoals bij de eindloonregeling?

Nee, in de nieuwe pensioenregeling is geen sprake meer van de zogenaamde “koppelafspraak” die voor de eindloonregeling geldt. Daardoor zal er in de nieuwe regeling geen sprake meer zijn van premie-opslagen die veroorzaakt worden door de aparte pensioenregeling die militairen ten opzichte van andere overheidssectoren hebben.

Wat houd die koppelafspraak voor de eindloonregeling eigenlijk in?

Die afspraak zorgt er voor dat bij een premiewijziging voor het militaire ouderdomspensioen, het deel aan pensioenpremie die de werkgever betaalt relatief niet meer kan stijgen dan bij de overige werkgevers binnen de Rijksoverheid het geval is.
Het deel dat de pensioenpremie voor de eindloonregeling relatief meer stijgt dan bij de overheidswerkgevers binnen de Rijksoverheid het geval is, komt door die afspraak in de vorm van een opslag op de pensioenpremie voor rekening van de militairen.

Is het niet verstandig om de nieuwe pensioenregeling uit te stellen als er nog vragen zijn rondom de premieopslag door de koppelafspraak?

Militairen hebben door diverse omstandigheden (waaronder de koppelafspraak) de laatste jaren vaak forse premiestijgingen moeten betalen om hun pensioen in de eindloonregeling nog enigszins op niveau te kunnen houden. Dat zorgde regelmatig voor een flinke min op de loonstrook van militairen in januari. Het is daarom verstandig snel over te gaan naar de nieuwe middelloonregeling. Dan wordt de pensioenpremie lager en hebben we geen last meer de koppelafspraak. Het probleem wordt dan in ieder geval niet groter en eventuele aanspraken uit het verleden m.b.t. de koppelafspraak vervallen daardoor niet.

Komt de dubbeltelling van de pensioengeldige tijd bij uitzending terug in de nieuwe pensioenregeling?

Nee, de huidige constructie uit de eindloonregeling komt niet meer terug in de nieuwe pensioenregeling. Daar is onvoldoende fiscale ruimte voor. Daarom is er een alternatief afgesproken in dit onderhandelaarsresultaat, die bestaat uit twee delen:
1) De VVHO-toelage gaat in de nieuwe pensioenregeling voor 50% meetellen in je pensioenopbouw. Dat werkt direct en positief door in je pensioenopbouw. Daar heb je ook voordeel bij als je niet je hele loopbaan bij defensie blijft. En daar hoef je geen VVHO-toelage voor in te leveren, want de werkgever betaalt deze pensioenpremie.
2) Je pensioenopbouw over je inverdientijd (opgebouwd vanaf 1 januari 2019) wordt verhoogd van 50% naar 100%. Stel: Je hebt voldoende tijd opgebouwd zodat je twee jaar eerder met UGM kan. Over die twee jaren bouw je dan tijdens je UGM periode geen 50% pensioen op, maar 100%. Ook deze premie voor die extra opbouw wordt betaald door de werkgever.

Als ik geen gebruik maar van mijn inverdientijd, geldt dan ook nog steeds het alternatief voor de dubbeltelling voor mij?

Als je geen gebruik maakt van je inverdientijd, zal de extra pensioenopbouw van 100% en de extra premiebetaling door de werkgever in je reguliere UGM periode worden verwerkt. Dit geldt alleen voor de inverdientijd opgebouwd vanaf 1 januari 2019.

Ik heb de afgelopen jaren door uitzendingen al dubbeltellende pensioentijd opgebouwd. Vervallen die straks?

Nee, de dubbeltellende pensioentijd die je al hebt opgebouwd onder de eindloonregeling maakt deel uit van jouw pensioenopbouw. Bij de overgang naar de nieuwe pensioenregeling neem je die dus gewoon mee. Zie ook vraag vier.

Waarom gaat de 100% pensioenopbouw alleen gelden voor inverdientijd vanaf 1 januari 2019? Raak ik mijn inverdientijd van voor die datum kwijt?

Nee, die raak je niet kwijt. Voor die eerdere inverdientijd door uitzendingen heb je dubbele pensioentijd gekregen onder de eindloonregeling. Die neem je straks mee naar de middelloonregeling. De inverdientijd zelf kun je ook nog steeds opnemen. Alleen wordt de pensioenopbouw over de “oude” inverdientijd niet verhoogd naar 100%.
Die 100% opbouw geldt alleen voor inverdientijd vanaf 1 januari 2019.

Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor mij als ik na 1 januari 2019 met UGM ga en gekozen heb voor de oude diensteinderegeling (oDER)?

Je valt ook dan volledig onder de nieuwe pensioenregeling. Wel is het zo dat door je keuze voor de oDER, je pensioen ook onder de nieuwe regeling nog steeds ingaat op 65 jaar. Tot je AOW datum blijft je daarnaast gebruik maken van de AOW gat voorziening van Defensie. In de nieuwe pensioenregeling blijft de opbouw tijdens de UGM-periode 50%. Door de lagere franchise en het hogere opbouwpercentage ga je tijdens je UGM-periode meer pensioen opbouwen dan onder de eindloonregeling het geval was. Daarnaast gaat ook voor de UGM’ers die gekozen hebben voor de oDER de pensioenpremie omlaag ten opzichte van de eindloonregeling. Dat zorgt ervoor dat er ook in deze situatie tot je 65 jaar bent, er ondanks de hoger pensioenopbouw, geen negatief effect zal zijn op je inkomen.