Arbeidsvoorwaardenresultaat 2019

Filter: Loongebouw (6)
Filter
Wanneer wordt het nieuwe loongebouw voor militairen ingevoerd?

Er is afgesproken het nieuwe loongebouw voor militairen op 1 juli 2020 in te voeren.

Worden er voor 1 juli 2020 al aanpassingen aan het loongebouw gedaan?

Ja, de salaristabellen van de Marine en de Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee worden met ingang van 1 augustus 2019 als één van de stappen naar het nieuw loongebouw samengevoegd. Daarnaast is afgesproken dat voor militairen met een garantie toelage minimum(jeugd)loon alle structurele en tijdelijke loonsverhogingen bovenop de garantietoelage worden uitbetaald.

Waarom is de afspraak over de garantietoelage gemaakt?

Zonder die afspraak zouden militairen met een garantietoelage niets merken van de loonsverhogingen die zijn afgesproken. Die loonsverhogingen zouden dan namelijk wegvallen in de garantietoelage en die militairen zouden dan niet boven het niveau van het minimumloon uit kunnen komen.

Waarom is er een tijdelijke salaristabel afgesproken waarin alleen een deel van de militairen extra geld krijgen en waarin per rang verschillende bedragen staan?

De afspraak over de tijdelijke salaristabel hangt samen met de invoering van het nieuwe militaire pensioenstelsel. Voor een middelloonregeling is het van belang eerder in de loopbaan meer salaris te krijgen dan bij een eindloonregeling. Het huidige loongebouw past daar minder goed bij. Het is de bedoeling om in het nieuwe loongebouw het salaris over de hele loopbaan anders te verdelen. De verwachting is dat er meer salaris aan het begin van de loopbaan nodig is en wat minder grote stijgingen van het salaris aan het einde. Deze tijdelijke salaristabel is bedoeld om militairen te laten zien welke kant het straks op zal gaan met het nieuwe loongebouw. Omdat de nieuwe pensioenregeling met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 wordt ingevoerd heeft deze tijdelijke salaristabel nu al een effect op het pensioen van de groepen militairen waar dat straks ook voor nodig is.

Waarom staat er in de tijdelijke salaristabel nog een extra afbouw bij de officiersrangen?

In vraag 4 is uitgelegd waarom deze tijdelijke salaristabel is afgesproken. Het effect om aan het begin van de loopbaan meer salaris te geven zou wegvallen als ook deze officieren aan het eind van de salaristabel er nog een extra bedrag bijkrijgen. Om die reden is er een afbouw naar nul opgenomen bij deze officiersrangen. Die afbouw staat op nul op het moment dat het maximum van de desbetreffende rang is bereikt.

Betekend de invoering van een nieuw loongebouw dat individuele militairen er daardoor op achteruit kunnen gaan?

Het nieuwe loongebouw moet nog worden uitgewerkt. Als dat gereed is komen de bonden nog naar jullie toe voor een raadpleging. Het zou dan kunnen dat het salaris over de hele loopbaan anders moet worden verdeeld. Zie ook vraag 4. Omdat we geen geld van mensen af gaan nemen hebben we afgesproken dat individuele militairen er door de invoering van het nieuwe loongebouw in bezoldiging niet op achteruit zullen gaan ten opzichte van het huidige bezoldigingssysteem.