Arbeidsvoorwaardenresultaat 2019

Filter: FPS (4)
Filter
Wat wordt er bedoeld dat Defensie een vaste aanstelling garandeert?

Met het garanderen van een vaste aanstelling heeft u de zekerheid dat op het moment dat er ten aanzien van u een doorstroombesluit genomen dient te worden u de garantie heeft dat dit besluit per definitie positief zal zijn. U heeft dus niet langer de onzekerheid of u in de toekomst wel of niet bij Defensie werkzaam zou kunnen blijven.

Wat wordt er verstaan onder voldoende functioneren?

Onder voldoende functioneren wordt verstaan dat er over de betreffende militair geen negatief functioneringsdossier beoordelingsbeeld is opgebouwd.

Er wordt benadrukt dat een vaste aanstelling ook kan impliceren dat ik mij dien om- of bij te scholen en in voorkomend geval op een andere locatie geplaatst wordt. Waarom is dit?

Deze afspraak geeft u de zekerheid op een vaste aanstelling en is geen functie- of standplaatsgarantie. De mogelijkheid kan zich voordoen dat u werkzaam bent binnen een dienstwapen of (sub)dienstgroep waar door de organisatie aan u onvoldoende toekomstperspectief kan worden geboden. Defensie garandeert u, bij goed functioneren, een vaste aanstelling. Om de mogelijkheden op toekomstperspectief en een loopbaan binnen Defensie mogelijk te maken mag van u verwacht worden dat u in voorkomend geval de bereidheid toont om u te laten om- of bijscholen zodat u ook binnen de organisatie werkzaam kan blijven. Dit kan ook op een andere locatie zijn.

Deze maatregel geldt tot de invoering van een nieuw personeelssysteem. Wanneer wordt de invoering hiervan voorzien?

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 is de afspraak gemaakt dat uiterlijk binnen 3 jaar (oktober 2020) Defensie en de sociale partners vorm geven aan een ander personeelssysteem. Het huidige FPS-systeem zal dan worden verlaten.