8 maart 2024

Concept-transitieplan vastgesteld

Het hoofdlijnenresultaat dat Defensie en de vakbonden onlangs bereikten rond de nieuwe militaire pensioenregeling is omgezet in een concept-transitieplan, waarin de nieuwe pensioenregels voor defensiemedewerkers zijn vastgelegd. Tijdens het Sectoroverleg Defensie (SOD) op 5 maart jl. kwamen zij tot overeenstemming over de invulling van dit transitieplan. Na de formele aanbieding hiervan aan de Pensioenkamer, heeft die hiermee gisteren uiteindelijk ingestemd.

Foto: Mediacentrum Defensie

Na deze instemming door de Pensioenkamer mogen verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers van pensioenfondsen in het kader van het wettelijke hoorrecht nu eerst hun oordeel geven over het wettelijk voorgeschreven transitieplan. Tot 12 maart aanstaande kunnen zij de Pensioenkamer informeren of zij gebruik willen maken van dit hoorrecht. De Pensioenkamer verzorgt de hoorzittingen op 27 en 28 maart a.s.

Achterbanraadpleging

Daarna krijgen jullie als MARVER-leden de kans om jullie uit te spreken over de vraag of jullie het eens zijn met het transitieplan. In de aanloop naar onze achterbanraadpleging hierover gaan we nog het land in om jullie uitgebreid voor te lichten. We brengen jullie op de hoogte zodra de data van deze voorlichtingssessies en de startdatum van de raadpleging bekend zijn. Het streven van sociale partners is om vóór komende zomer een definitieve afspraak over de nieuwe militaire pensioenregeling op tafel te hebben liggen. Daarna begint het ABP met de implementatie hiervan.

Evenveel pensioen

Het hoofdlijnenresultaat rond de nieuwe militaire pensioenregeling omvat afspraken over de manier waarop de bestaande pensioenafspraken in het nieuwe stelsel kunnen worden ondergebracht en hoe groepen militairen kunnen worden gecompenseerd die hiervan eventueel nadelige effecten ondervinden. Voor dit resultaat namen sociale partners de bestaande pensioenregeling voor militairen als vertrekpunt. De bedoeling is dat militairen straks evenveel pensioen opbouwen als nu. Verder concludeerden sociale partners dat het in het belang van militairen is om in de nieuwe situatie aan te sluiten op de nieuwe ABP-brede pensioenregeling, waarover al eerder overeenstemming werd bereikt. Voor militaire deelnemers gelden een aantal afwijkende afspraken die je terugvindt in het concept-transitieplan. In de op 29 maart verschijnende editie van ons ledenmagazine Interventie lees je een uitgebreide toelichting hierop. 

Via deze link vind je het concept-transitieplan, inclusief het militaire gedeelte.