23 februari 2015

LTC Thermometer: Februari 2015

Bij de KMar staan voor de komende jaren grote veranderingen op stapel. In 2017 moet het Landelijk Tactisch Commando (LTC) helemaal gereed zijn en worden de operationele teams niet meer gebiedsgebonden ingezet. De MARVER vindt het belangrijk om het draagvlak voor deze veranderingen onder haar leden te polsen en heeft daarvoor een vragenlijst ontwikkeld die door een vast panel aan leden op bepaalde belangrijke punten in het proces zal worden ingevuld. De uitkomsten van de vragenlijst worden weergegeven in een dashboard van thermometers waar de werkgever en de medezeggenschap hun voordeel mee kunnen doen om de verandering tot een zo groot mogelijk succes te maken. Hieronder ziet u rapportage van de eerste vragenlijst uit februari 2015.

We zien dat veel vragen nog vrij neutraal worden ingevuld wat begrijpelijk is omdat de grote veranderingen nog niet zijn doorgevoerd. Toch stellen wij deze vragen wel om goed in kaart te brengen wanneer hier een verschuiving in plaats gaat vinden.

Het is positief om te zien dat er begrip is voor noodzaak van de veranderingen. Dit zal een belangrijk element zijn van het te creëren draagvlak. Wel zien we dat men het gevoel heeft dat de informatievoorziening nog niet helemaal op peil is. In de toekomst is het van belang de mate van informatievoorziening in verband te brengen met de behoefte aan informatie.

We durven de conclusie te trekken dat het lijkt dat de betrokkenheid verbetert kan worden door te investeren in de participatie van de vakmensen op de werkvloer. Hiermee kan het draagvlak vergroot worden wat nodig zal zijn om de vorming van het LTC te laten slagen.

Het is belangrijk om een goede balans te bewaren tussen werk en je privéleven. Een andere werkwijze kan hier veel invloed op hebben, gewenst of ongewenst. Daarbij is het belangrijk om te weten of de veranderingen binnen het acceptabele blijven.

Aan de uitkomsten kunnen we zien dat er op dit moment nog niet veel gevolgen zijn voor de balans tussen werk en privé. Dit is te verklaren omdat veel veranderingen nog plaats moeten vinden. Er is wel af te lezen dat men naar de toekomst toe dit wel ziet veranderen. Het is goed om te zien dat men zich hier van bewust is. In de toekomst zal dit een belangrijk cluster zijn waar we de gevolgen van de veranderingen binnen de KMar kunnen zien voor het privéleven. Uiteraard zullen we dan ook kijken of deze gevolgen voor de ondervraagden dan binnen een acceptabel niveau komen.

Werkbeleving
De werkbeleving is altijd een belangrijk element om draagvlak te krijgen en te behouden voor een verandering van werkwijze. Als de werkbeleving achteruit gaat zal het moeilijk zijn om volledig te committeren aan een nieuwe manier van werken.

Het is opvallend om te zien dat een ruime meerderheid aangeeft het leuk en uitdagend te vinden om ingezet te worden daar waar het werk is, ongeacht de locatie. Dit is een positieve opstelling met het oog op de toekomstige veranderingen. Men geeft de scholing en training nu een kleine voldoende maar er wordt wel opgemerkt dat men vaak niet over alle middelen beschikt om het werk te kunnen doen.

Loopbaan
Wij zijn benieuwd of de afspraken uit de pilot loopbaanbeleid stand houden in de komende jaren tijdens de veranderingen door het LTC. Het is belangrijk om architect te kunnen blijven van je eigen loopbaan zonder dat de reorganisatie een verstoring op kan leveren van de loopbaanontwikkeling.

Waar gevraagd kan men nog niet duidelijk aangeven of de vorming van het LTC nieuwe kansen zal bieden voor hun loopbaan of wat de effecten zullen zijn op de baanzekerheid. Dit cluster zal verder in het proces hopelijk meer helderheid hierin scheppen.

Inspraak
Belangrijk voor een groot draagvlak is het creëren van betrokkenheid. Door iedereen mee te laten denken en ontwikkelen krijgt men meer betrokkenheid bij de verandering. Het vakmanschap van de werkvloer moet bepalend zijn voor de nieuwe wijze van werken.

Er leeft een duidelijk gevoel dat men onvoldoende invloed heeft op de veranderende werkwijze. Ook wordt men onvoldoende betrokken door de medezeggenschap bij het bepalen van haar adviezen. Daarbij is op te merken dat men in de vragenlijst niet heeft kunnen aangeven of men weet waar men terecht kan met ideeën en óf men ideeën heeft. Dit zullen wij in de komende vragenlijsten inventariseren.

Informatievoorziening
De informatievoorziening is uiteraard van groot belang om draagvlak te krijgen. Het moet duidelijk worden waarom en op welke wijze veranderingen worden ingevoerd.

Uit onze vragenlijst is gebleken dat men nog niet precies op de hoogte is wat er de komende tijd gaat gebeuren rondom de veranderingen. Dit is begrijpelijk omdat nog niet alle plannen in detail zijn uitgewerkt. Gaandeweg wil men juist verschillende dingen uitproberen met de expertise van de werkvloer om zo tot een succesvolle verandering te komen. In de toekomstige vragenlijsten zullen we nog verder ingaan of de informatievoorziening ook voldoet aan de informatiebehoefte.

Begrip voor de verandering
Het slagen van de nieuwe werkwijze staat of valt bij het begrip voor deze verandering. Wanneer dit er niet is zal het erg moeilijk zijn om deze succesvol te maken.

Het is positief om te zien dat men absoluut begrip heeft voor de noodzaak van de veranderende werkwijze binnen de KMar. Naarmate de veranderingen die deze vernieuwing voortbrengt gestalte krijgen zal het belangrijk zijn of men hier hetzelfde over blijft denken.

Effecten op de werkomstandigheden
De effecten op het werk kunnen negatief of positief zijn maar die bepalen wel de mate van acceptatie. Het loslaten van de gebiedsgebonden inzet en gaan naar inzet daar waar het werk is kan invloed hebben op het noodzakelijke verplaatsen. Wij zien dit als een belangrijk element bij de vorming voor draagvlak.

Het valt in dit cluster op dat er een neutrale reactie wordt gegeven op de effecten van de veranderingen op het werk. Dat komt omdat de nieuwe werkwijze nog niet is ingevoerd. In de toekomst zal dit een belangrijk cluster worden.

Meer over:
BVJ
WGREO