5 februari 2015

Defensie discrimineert jonge militairen

Militairen die geen eigen huishouding voeren hebben recht op dezelfde reiskostenvergoeding en vrijstellingen voor huisvesting en voeding als militairen met een eigen huishouding. Dat is de strekking van de uitspraak die het College voor de Rechten van de Mens (voorheen Commissie Gelijke Behandeling) op 13 november 2012 voor één van onze leden heeft gedaan.

Het AFMP-lid werkt en is gelegerd in Havelte maar woont met zijn vader in een woning in Den Haag. Omdat hij geen eigen huishouding voert moet hij betalen voor de legering en heeft hij geen recht op een tegemoetkoming in de kosten van de maaltijden. Verder ontvangt hij maar tweemaal per 4 weken een tegemoetkoming in de reiskosten. Defensie hanteert daarvoor het Verplaatsingskosten Besluit militairen (VKBM). De AFMP vond dit een oneerlijke situatie en heeft de zaak aan het College voor de Rechten van de Mens voorgelegd. En met succes! Het College meent dat het VKBM ongehuwden in het bijzonder nadelig treft en concludeert in haar oordeel dat deze regeling indirect onderscheid op grond van burgerlijke staat tot gevolg heeft.

Huisvestingskosten
Militairen met een eigen huishouding die doordeweeks op de kazerne verblijven hoeven geen bijdrage in de huisvesting op de kazerne te betalen. Deze regel is ingesteld om ervoor te zorgen dat slechts eenmaal voor huisvestingskosten betaald hoeft te worden. Volgens het College miskent Defensie hiermee echter dat er ook militairen zijn zonder eigen huishouding die wél huisvestingskosten thuis hebben. Ons lid bijvoorbeeld betaalt de helft van de huur van het huis dat hij samen met zijn vader bewoont en kan dit aan de hand van kwitanties aantonen. Het College concludeert dan ook dat Defensie ongerechtvaardigd onderscheid op grond van burgerlijke staat maakt.

Kosten voor voeding
Ons lid ontvangt geen tegemoetkoming in de kosten van voeding. Zou hij een eigen huishouding hebben dan heeft hij hier wel recht op. Volgens Defensie is dit gerechtvaardigd omdat militairen met een gezin thuis ondanks hun verblijf op de kazerne voedingskosten hebben. Er wordt immers voor het hele gezin gekookt en één persoon meer of minder maakt financieel niet uit. Het College grijpt terug op een oordeel uit 1997, waarin al werd vastgesteld dat de tegemoetkoming in de voedingskosten helemaal niet gekoppeld is aan de werkelijk gemaakte voedingskosten en oordeelt dat sprake is van niet objectief te rechtvaardigen onderscheid.

Tegemoetkoming in de reiskosten
Ons AFMP-lid reist elk weekend naar huis, maar ontvangt in tegenstelling tot militairen met een eigen huishouding maar tweemaal per vier weken in plaats van elke week een tegemoetkoming in de reiskosten. Defensie voerde aan dat jonge ongehuwden in het algemeen geen behoefte hebben om elk weekend naar huis te reizen. Ons lid benadrukte echter dat hij er wel behoefte aan heeft elke week naar huis te reizen. Het College vindt dat Defensie ook hier verboden onderscheid maakt. Het is namelijk aannemelijk dat een deel van de militairen zonder eigen huishouding - net zoals ons lid - wel de behoefte heeft elk weekend naar huis te gaan.

Dagelijks reizen
Militairen die dagelijks op en neer gaan en een eigen huishouding voeren, ontvangen een tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de plaats van tewerkstelling en hun woning, terwijl militairen zonder eigen huishouding maar voor maximaal 1 keer in de week recht hebben op een tegemoetkoming in de reiskosten. Hoewel deze vorm van onderscheid niet aan het College is voorgelegd, gaan we ervan uit dat geoordeeld zou zijn dat dit eveneens verboden onderscheid oplevert en dat Defensie aan militairen zonder eigen huishouding geen lagere tegemoetkoming in de reiskosten zou mogen verstrekken dan aan militairen met een eigen huishouding. Het gelijktrekken van de vrijstelling voor huisvesting en voeding is bij deze groep niet nodig omdat militairen die dagelijks reizen immers geen gebruik maken van legering.

100% gelijk
De AFMP is zeer blij met dit oordeel. Eindelijk wordt onderkend dat er geen onderscheid tussen militairen met een eigen huishouding en inwonende veelal jonge militairen gemaakt mag worden. Juist deze laatste groep moet dezelfde rechten hebben als de andere militairen. Het College heeft ons daar voor 100% gelijk in gegeven. Het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens heeft de status van een (zwaarwegend) advies. De komende weken zal moeten blijken of Defensie het advies van het College opvolgt of dat de rechter een oordeel zal moeten vellen. De AFMP zal het er in elk geval niet bij laten zitten en zo nodig tot aan de hoogste rechter over deze kwestie doorprocederen. We zullen niet alleen opkomen voor militairen die in het weekend naar huis gaan, maar ook voor militairen die dagelijks de afstand tussen huis en werk afleggen.

Ook aanspraak maken?
Voor militairen die aanspraak willen maken op een hogere reiskostenvergoeding en (in geval van legering) op een vrijstelling voor de bijdrage voor huisvesting en voeding is het belangrijk om direct in actie te komen. Aangezien deze rechten niet met terugwerkende kracht kunnen worden opgeëist is het noodzakelijk om nu je rechten veilig te stellen door het indienen van een rekest. Leden kunnen de tekst voor het rekest opvragen door een mail te sturen naar ibb@afmp.nl (vermeld in uw mail wel uw lidmaatschapsnummer). Geef daarbij aan of je dagelijks op en neer reist of alleen in het weekend en of je kunt aantonen dat je bijdraagt aan de woonkosten thuis. We kunnen dan zorgen voor een rekest waarin rekening wordt gehouden met jouw persoonlijke situatie.

Meer over:
C&R
WGAFR