2 maart 2015

Coulanceregeling chroom-6 is een feit

(Ex-)medewerkers van defensie die ziek zijn geworden van het werken met de gifverf chroom-6 krijgen snel een vergoeding van maximaal 15.000 euro. Dat zijn de militaire vakbonden overeengekomen met minister Jeanine Hennis. Op 3 maart liet de minister dat weten in een brief aan de Tweede Kamer waarin zij de coulanceregeling presenteerde. Ook de instelling van de onafhankelijke onderzoekscommissie met haar taken en bevoegdheden werd op 3 maart gepresenteerd.

Het gaat bij deze ‘coulanceregeling’, die Hennis afgelopen november in de Tweede Kamer aankondigde, om een voorschotregeling. Als uit het RIVM onderzoek blijkt dat defensie nalatig is geweest en (ex-)werknemers ziek zijn geworden van het werken met chroom-6, kunnen die bedragen worden aangevuld. Wie eenmaal geld heeft ontvangen, hoeft niet bang te zijn dat hij dat straks weer terug moet betalen. Kom je later in aanmerking voor een definitieve regeling, dan wordt het bedrag dat je ontving verrekend. Bovendien behoudt iedereen het recht om zonodig te procederen.

Wie komt er in aanmerking?
Om in aanmerking te komen moet je een ziekte hebben waarvan op basis van onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) is vastgesteld dat die een relatie kan hebben met het werken met chroom-6 (zie bijlage chroom-6 regeling). Daarnaast moet je minimaal een jaar (niet aaneengesloten) gewerkt hebben met chroom-6.

Hoe ziet de coulance-regeling er uit?
De mensen met de ernstigste aandoeningen, longkanker en neuskanker, krijgen het maximum bedrag van 15.000 euro. Mensen die minder ernstig ziek zijn krijgen afhankelijk van de aard van hun klachten 3.000, 5.000 of 7.500 euro.
Deze mensen kunnen, naast een financiële vergoeding, ook een beroep op defensie doen voor hulp en begeleiding bij hun ziekteproces door een zorgcoördinator.

Het NCvB heeft literatuuronderzoek gedaan naar de ziektebeelden waar een relatie ligt met het werken met chroom-6. Dat zijn er volgens het NCvB tien, uiteenlopend van huidirritatie tot kanker. De verschillende hoogtes van de vergoedingen die er nu komen, zijn mede gebaseerd op die indeling in ziektebeelden.

Hoe lang geldt de coulanceregeling?
De coulanceregeling geldt tot de definitieve uitkomsten van het RIVM onderzoek er zijn en er definitieve afspraken zijn gemaakt over een eventuele definitieve regeling. Dat is naar verwachting twee jaar. De commissie streeft er wel naar het onderzoek in deelonderzoeken op te splitsen waardoor de (ex-)werknemers zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen.
Ook de (ex-)werknemers worden betrokken bij het onderzoek, bijvoorbeeld via zogenaamde focusgroepen waarin naar hun ervaringen wordt gevraagd.

Waarom een coulanceregeling?
De MARVER heeft er al in oktober in een brief aan de minister op aangedrongen om maatregelen te treffen tegen het werken met gifstoffen en vroeg om een structurele aanpak. We wilden:

  • Een onafhankelijke onderzoekscommissie, met een onafhankelijk voorzitter, onafhankelijke deskundigen en bonden.
  • Onafhankelijk medisch onderzoek van de slachtoffers.
  • Een schadefonds/financiële regeling voor gedupeerden.
  • Betrokkenheid van experts als het NCvB.
  • Problemen uit het verleden onderzoeken en in de toekomst voorkomen.

De minister heeft met de coulanceregeling en het instellen van de commissie een eerste stap gezet. Hennis heeft wel steeds benadrukt dat dit niet betekent dat defensie nu al aansprakelijkheid erkent.

Denkt u recht te hebben op een vergoeding?
Tot nu toe hebben zich bij het speciale meldpunt van defensie brdteamzc@abp.nl.
1.400 mensen gemeld. Ongeveer 400 van hen hebben medische klachten. Uitgezocht moet worden of al deze klachten voorkomen op de lijst van medische aandoeningen.

Wie denkt recht te hebben op een vergoeding, kan zich met zijn relevante medische gegevens melden bij het ABP, die de regeling uitvoert. Binnen pakweg drie maanden moet er dan duidelijkheid zijn, ook in die gevallen waarin een bezwaarprocedure nodig is.

Als u zich al gemeld hebt hoeft u niks te doen. In de maand maart wordt u door het ABP benaderd met de nodige informatie.

Hebt u zich nog niet gemeld? Doe dat dan alsnog bij het meldpunt van defensie brdteamzc@abp.nl.

MARVER leden die zich nog niet gemeld hebben worden verzocht zich óók te melden via ibb@marechausseevereniging.nl

coulanceregeling_chroom-6.pdf
instellingsbesluit_chroom-6.pdf