11 juli 2016

Antwoorden op vragen over Reo LTC en aanpassing functiebeschrijving

Onlangs is in het formele overleg (de IOREO KMar) gesproken over de reorganisatie LTC KMar. In die vergadering is vastgesteld dat de zogenoemde 'IST' situatie (de huidige werkelijkheid) bij de KMar niet op orde is. Het belang van een juiste IST situatie is voor onze leden van zo’n groot belang dat wij hebben aangegeven het reorganisatieplan niet eerder te kunnen en willen behandelen dan het moment waarop deze op orde is. Al langer is er bij veel leden onduidelijkheid rondom functieherwaardering. Veel leden hebben de afgelopen jaren geen gehoor van de werkgever gekregen nadat ze een verzoek hebben gedaan tot aanpassen van hun functiebeschrijving. Soms had dat te maken met het feit dat hun functie onderdeel uitmaakte van een evaluatie van een eerdere reorganisatie. Maar vaak ook was de afwijzing om met dat verzoek iets te doen onterecht. Vanwege de vele vragen over hoe trajecten van functieherziening horen te verlopen geven we daar antwoord op. Met een 4-stappenplan laten we zien of het nodig is een functie herwaardering aan te vragen en zo ja wat je kunt doen om een functieherwaardering te krijgen die recht doet aan jouw huidige situatie.

Bij een reorganisatie, zoals die van het LTC, bestaan er altijd twee realiteiten die flink met elkaar kunnen botsen. Er is enerzijds de al genoemde huidige werkelijkheid (‘IST’). Dat zijn de werkzaamheden die je volgens je huidige functiebeschrijving zou moeten uitoefenen. Dan is er de werkelijkheid zoals die (na de reorganisatie) de werkelijkheid gaat worden (‘SOLL’). In een reorganisatie worden functies vergeleken van ‘IST’ naar ‘SOLL’. Op dat moment horen deze twee werkelijkheden bij elkaar te komen. In die vergelijking wordt een codering toegekend die bepaalt of oude functies één op één (al dan niet in gelijke aantallen) terugkomen of niet. Daarnaast ontstaan er nieuwe functies in de ‘SOLL’. Probleem is op dit momenten dat in de huidige werkelijkheid bij de KMar de ’IST’ niet voor alle functies juist op papier staat of is gewaardeerd. Je voert dan bijvoorbeeld andere werkzaamheden uit met andere verantwoordelijkheden dan in je functiebeschrijving staan. Als dat in een reorganisatietraject niet op orde is kan dat grote gevolgen hebben voor je recht op een functie in de nieuwe organisatie. Maar bijvoorbeeld ook voor je salaris als uit de functiewaardering zou blijken dat er je een hoger rang had moeten hebben in de huidige ‘IST’.

Doordat de reorganisatie van fase drie van het LTC is aangehouden worden veel leden daar – begrijpelijk – heel onrustig van en hebben vragen. De MARVER probeert wat licht in de duisternis te werpen door uit te leggen wat je in jouw situatie al of niet kan doen. Voor het aanvragen van het aanpassen van je functiebeschrijving en mogelijk een daaropvolgende herwaardering van je functie kun je een rekest indienen. Op zo’n verzoek hoort dan altijd een beslissing op rekest te komen.

Er zijn drie scenario’s mogelijk:

1. Je functie is onderdeel van een evaluatie van een reorganisatie. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van functies, functiegroepen of organisatiedelen.
In dit geval is het indienen van een rekest (meestal) niet aan de orde. Functieherziening is dan een integraal onderdeel van de evaluatie van de reorganisatie. Je functie is vastgesteld tijdens het reorganisatietraject en mogelijk blijkt in de praktijk dat er wijzigingen moeten plaatsvinden. Dit komt dan terug in de evaluatie van de reorganisatie. Deze evaluatie kan dan mogelijk (bij het wijzigen van 5 functies of meer) weer leiden tot een nieuwe reorganisatie.
Uiteraard is het wel van belang om zaken die je zelf opmerkt wel direct te melden aan je functionele chef én aan de medezeggenschap, zodat zij deze signalen mee kunnen nemen in de evaluatie.

2. Je functie is geen onderdeel van een evaluatie van een reorganisatie.
Op het moment dat jouw functie niet betrokken is bij een reorganisatie of evaluatie, en je constateert dat jouw functiebeschrijving niet ziet op jouw dagelijkse werkzaamheden, dan kun je (het liefst zoveel mogelijk in overleg met je functioneel leidinggevende) een rekest indienen tot aanpassen van de functiebeschrijving. Daaruit zou vervolgens mogelijk ook een verzoek tot herwaardering van de functie kunnen komen. In dat geval dien je een rekest in. Hierin geef je aan welke opgedragen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden je voor langere tijd opgedragen hebt gekregen welke niet in je functiebeschrijving staan. Het is dan ook handig om je bestaande functiebeschrijving als uitgangspunt te nemen.

3. Je functie is betrokken bij een aanstaande reorganisatie, bijvoorbeeld nu in de reorganisatie LTC.
Als je functie onderdeel is van een reorganisatieplan dan wordt er op dit moment binnen de gehele organisatie bekeken wat er verandert moet gaan worden aan het samenstel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en welke invloed dit heeft op de bestaande functies. Voor het zorgvuldig uitvoeren van een reorganisatie is het echter wel van groot belang dat de zogenoemde ‘IST’ (huidige situatie) eerst goed in kaart wordt gebracht. Dan pas kan er ook een zorgvuldige vergelijking plaatsvinden met de nieuwe situatie en kan op grond daarvan vastgesteld worden in hoeverre functies in de toekomst gaan wijzigingen.
Als je van mening bent dat jou voor langere tijd taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden opgedragen zijn die niet conform functiebeschrijving zijn, dan is het van belang dat je een rekest indient, waarin je verzoekt om aanpassing van de functiebeschrijving. Uiteraard geldt ook hier dat je dit zoveel mogelijk gewoon in goed overleg met je functioneel leidinggevende probeert te doen.

Stappenplan

Wat te doen als jouw functie betrokken is bij de aanstaande reorganisatie LTC, maar je huidige samenstel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet overeenkomen met je huidige functiebeschrijving?

1. Ga het gesprek aan:
Allereerst is het handig om hierover (gewoon) het gesprek aan te gaan met je functioneel leidinggevende. Binnen iedere functiebeschrijving is er namelijk ruimte om gedurende een korte periode taken uit te voeren die mogelijk niet (geheel) overeenkomen met je functiebeschrijving. Maar als er sprake is van langdurig opgedragen werkzaamheden die afwijken van de functiebeschrijving, dan klopt mogelijk de functiebeschrijving niet (meer).

2. Rekest indienen:
Je dient een rekest in waarin je aangeeft welke opgedragen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden afwijken van je functiebeschrijving. Je verzoekt de organisatie om je functiebeschrijving nog eens goed tegen het licht te houden. Vraag hierbij altijd om een ontvangstbevestiging!

3. Beslissing op rekest:
Na de dagtekening van het versturen van je rekest heeft Defensie 8 weken om met een beslissing te komen. Als je werkzaamheden feitelijk voor een langere periode wezenlijk afwijken van je functiebeschrijving mag Defensie een rekest tot aanpassen van de functiebeschrijving niet zomaar afwijzen.

4. Bezwaar indienen?
Als je rekest zomaar wordt afgewezen of je bent het echt oneens met de wijze waarop Defensie jouw argumenten weerlegt, neem dan gerust contact met ons op, dan kunnen we met je meekijken in de mogelijkheden tot bezwaar.
Krijg je als lid van de MARVER (of AFMP) al langere tijd wezenlijk andere werkzaamheden opgedragen of wordt je verzoek tot herziening van je functiebeschrijving niet beantwoord en wil je hierbij graag ondersteuning? Neem dan contact op met de afdeling Individuele Belangenbehartiging, ibb@marechausseevereniging.nl

Meer over:
C&R
WGREO