18 juli 2023

Anne Weegink tijdens 123e AV benoemd tot Lid van Verdienste

Tijdens de recente 123e Algemene Vergadering van de MARVER in Kasteel Montfoort is Anne Weegink als afscheid nemend kaderlid binnen de Kring NAD benoemd tot Lid van Verdienste. Hij dankt deze benoeming aan zijn jarenlange betrokkenheid bij talloze verenigingsactiviteiten en aan zijn werk voor de Kring NAD. MARVER-voorzitter Sven Schuitema reikte de bijbehorende versierselen en oorkonde aan Anne uit. Sven sprak lovende woorden over diens nimmer aflatende inspanningen. Fred Martens, al vijf jaar verantwoordelijk voor het maken en versturen van de Mailnet NAD-nieuwsbrief, kreeg de Waarderingspenning van onze vereniging als dank voor zijn waardevolle vrijwilligerswerk.

In Montfoort werd met een bos bloemen en een door Sven uitgesproken dankwoord afscheid genomen van David Goudzwaard, die na negen jaar ons Hoofdbestuur (HB, red.) verliet en zich niet opnieuw verkiesbaar stelde. Na vijf jaar kaderlid te zijn geweest, trad David in 2014 toe tot het HB. “In de jaren daarna heb je inhoudelijk enorm veel bijgedragen,” zo prees Sven zijn verdiensten. “Ik denk dat wij met jou een bekwame bestuurder gaan missen en ik hoop dat je jouw MARVER-bril niet helemaal zult verliezen.”

Stokje overdragen
David zelf benadrukte dat het naar zijn mening tijd is om het stokje van algemeen hoofdbestuurslid aan iemand anders over te dragen. “Het zou goed zijn als het HB zo divers mogelijk wordt. En dan heb ik het niet alleen over mannen en vrouwen, maar over het belang om bestuursleden te hebben die afkomstig zijn uit alle geledingen van de organisatie.”
Vervolgens werd Marcel van der Stap, voorzitter van de Kring LTC bij de Marechausseevereniging, unaniem aanvaard als nieuw algemeen hoofdbestuurslid. Na het applaus dat volgde op zijn aanvaarding benadrukte Sven dat het HB de komende tijd nog meer personele versterkingen kan gebruiken.

Highlights 2022

Aan de hand van het vorig jaar succesvol gelanceerde jaarverslag nieuwe stijl haalde Breunis van de Pol als secretaris en penningmeester van de MARVER onze bondshighlights van 2022 aan. Hét hoogtepunt was volgens Breunis het tussen de bonden en Defensie bereikte arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 voor defensiepersoneel. Een akkoord dat mede te danken is aan de inspanningen van onze onderhandelaar René Schilperoort.
Ook de meerwaarde van ons jarenlange lidmaatschap van EUROMIL, de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen, passeerde de revue in het jaarverslag. “Juist heden ten dage is het belangrijk om in Europa gezamenlijk ten strijde te trekken voor de positie en de arbeidsomstandigheden van militairen,” zo benadrukte Breunis het belang van dit lidmaatschap.

Fonds Sociale Zorg

En ook de nauwe verbondenheid van onze vereniging met het Fonds Sociale Zorg kreeg volgens hem terecht een prominente plek in het jaarverslag. Hij bedankte iedereen die zich in 2022 opnieuw verdienstelijk maakte voor het fonds. “Een bron van zorg is wel het tekort aan FSZ-ledenbezoekers. Wij zijn naarstig op zoek naar mensen, die deze vrijwillige taak kunnen en willen vervullen.”

Financiële beleid
Onderdeel van de AV-agenda was ook het door het HB gevoerde financiële beleid over het afgelopen jaar. De financiële commissie van de vereniging beoordeelde de uitgebreid bestudeerde jaarrekening 2022 van onze vereniging als volledig en juist en adviseerde de AV om in te stemmen met het bescheiden negatieve resultaat dat hieruit naar voren kwam. Bijkomend voorstel aan de vergadering was om dit negatieve resultaat van 11.125 euro te onttrekken aan het bondsvermogen. Zonder bezwaren ging iedereen hiermee akkoord.

Relevante ontwikkelingen
Traditiegetrouw kregen de voorzitters van de Kring LTC, Kring Schiphol, Kring West, Kring Noord, Kring Midden, Kring Zuid en Kring NAD tijdens de AV de gelegenheid om beknopt in te gaan op de meest relevante ontwikkelingen binnen hun kring en om hun vragen hierover te richten aan het HB. Deze dienden zij voorafgaand aan de vergadering in bij het HB, zodat zij deze in Montfoort direct konden worden beantwoord. Hun vragen hadden onder meer betrekking op de uitwerking van in het kader van het avwakkoord 2021-2023 gemaakte afspraken, onze inspanningen voor nieuwe avwafspraken, de voortslepende stap 4 van de LTC-reorganisatie, de diverse inzetvormen en de hieraan verbonden vergoedingen en de eigen draai die veel commandanten lijken te geven aan de invulling van regelgeving.

Waardering
In zijn bijdrage namens de Kring NAD sprak Ron Knobbe zijn waardering uit voor de wijze waarop Sven zich als MARVER-voorzitter recent in de media manifesteerde rond brandende KMar-thema’s. Zo schoof Sven in maart van dit jaar aan bij de NTR-televisietalkshow De Sociëteit. Gespreksonderwerp was het oordeel van het Gerechtshof in Den Haag dat de KMar geen gebruik meer mag maken van etniciteit in profielen bij MTV-controles. Ook Svens in april gepubliceerde blog onder de titel ‘Hoge bomen vangen weinig wind’ deed veel stof opwaaien. In dit blog vraagt hij zich af waarom politieke kopstukken en hoge functionarissen bij ministeries vaak de hand boven het hoofd wordt gehouden, terwijl burgers om het minste of geringste worden bestraft.

Dit artikel staat in de op 14 juli verschenen uitgave van ons ledenmagazine Interventie. De volledige versie van Interventie kun je ook lezen via onze website of ledenapp. 

Meer over:
Vereniging