Ton de Zeeuw Voorzitter MARVER

Actievoeren anno 2016

Op de dag dat ik dit schrijf is bekend geworden dat de acties van FNV Beveiliging voor minder werkdruk en betere arbeidsomstandigheden van de particuliere beveiligers op Schiphol hebben geleid tot een onderhandelaarsakkoord. De Marechausseevereniging heeft deze acties publiekelijk gesteund op haar website en Facebook-pagina. De door de FNV opgepakte problemen zijn namelijk zeer vergelijkbaar met de problemen die de MARVER-leden op de luchthaven al maanden het hoofd moeten bieden als gevolg van nijpende personeelstekorten bij de grensbewaking.

De Fractie Schiphol heeft het hoofdbestuur daarover op 18 april een indringende notitie geschreven, waarin ze duidelijk maakt dat de rek er volledig uit is bij het personeel op het district Schiphol en met name op de brigade grensbewaking (GB). ‘Hun motivatie is gezakt is tot onder het nulpunt!’ De op een rijtje gezette problemen – onder andere het wegvallen van de (basis)opleidingen, de gebrekkige verlofmogelijkheden, de roosterdruk, de chronische onderbezetting, het gebrek aan waardering – zijn uitgebreid besproken met het hoofdbestuur en de andere fracties tijdens het tweedaagse Kaderberaad op 25 en 26 mei.

Op dinsdag 24 mei bereikten de vakbonden CNV en de Unie een akkoord over het verminderen van de sta-tijden van de particuliere beveiligers op Schiphol. FNV Beveiliging vond dat akkoord niet goed genoeg en te onduidelijk. Zij ging dan ook door met het organiseren van (steeds langere) werkonderbrekingen: tien minuten, vijftien, twintig... De Marechausseevereniging stond moreel volledig achter deze acties van onze zusterbond bij de FNV. Ik ben dan ook blij dat ze zo snel hebben geleid tot nieuwe onderhandelingen met een gunstiger resultaat.

Helaas kunnen wij niet op dezelfde manier voor de belangen van de MARVER-leden op Schiphol opkomen, omdat het marechaussees wettelijk niet is toegestaan het werk neer te leggen. Dat wil niet zeggen dat er geen andere manieren denkbaar zijn waarop onze leden collectief kunnen voeren voor betere werkomstandigheden. Dankzij de ICT-revolutie komen op dat gebied bijvoorbeeld voortdurend nieuwe vormen beschikbaar. De MARVER blijft die onderzoeken, alert op bruikbare mogelijkheden om samen politieke druk op te bouwen en veranderingen af te dwingen. Meer over onze actieplannen op arbeidsvoorwaardengebied in ons verenigingsblad van juni.

Juridische actie
Ook door het inzetten van juridische middelen kunnen we soms aardige successen boeken. Zo wisten de MARVER en defensiebond AFMP op 24 november 2014 een eind te maken aan een onterecht gehanteerd onderscheid bij het toekennen van de tegemoetkoming voor reis-, huisvestings- en voedingskosten. Na een jarenlange strijd werden we die dag door de Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter in ambtenarenzaken – in het gelijk gesteld. Gevolg: Defensie moest de tegemoetkomingen ook gaan betalen aan medewerkers zonder een eigen huishouding, bijvoorbeeld doordat ze nog bij hun ouders wonen.

Een belangrijke principiële overwinning, die al snel leidde tot een nieuw meningsverschil: vanaf welk moment moest Defensie ten onrechte gepasseerde medewerkers alsnog een tegemoetkoming eigen huishouding gaan betalen? Op donderdag 26 mei stond deze vraag centraal tijdens de behandeling van een met de MARVER (en de AFMP) overeengekomen proefproces in de Rechtbank Den Haag.

De werkgever wil niet verder gaan dan een terugwerkende kracht tot de datum van de uitspraak van de Centrale Raad (24 november 2014). De MARVER (en de AFMP) denken daar anders over en onze visie lijkt juridisch te worden ondersteund door een eerdere uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. De vraag is nu dus of de rechter dat ook zo ziet. (Kijk voor meer juridische informatie over deze zaak op deze website!)

Zodra de uitspraak en de concrete gevolgen voor onze leden bekend zijn, melden wij dat uiteraard per ommegaande aan degenen die zich vanwege deze kwestie bij de MARVER hebben gemeld.