Ton de Zeeuw Voorzitter MARVER

Waardering

Donderdag 17 juli werden Nederland en de rest van de wereld opgeschrikt door de vreselijke ramp met de MH17. Conclusies over wie verantwoordelijk is voor deze ramp mogen niet te vroeg worden getrokken. Alles wijst er echter op dat er menselijk handelen in het spel is dat gericht was op het neerhalen van dit passagiersvliegtuig. Iets wat aan deze ramp een extra duistere dimensie heeft toegevoegd. Het leed dat dit bij de nabestaanden heeft veroorzaakt en de wond die dit in de Nederlandse samenleving heeft geslagen is niet in woorden te vatten. Velen van ons kennen wel iemand die getroffen is door deze ramp. Ik betuig ook op deze plaats mijn medeleven met de nabestaanden en wens hen heel veel sterkte toe.

Het terugbezorgen van de slachtoffers en hun persoonlijke bezittingen bij de nabestaanden en het achterhalen van de waarheid rond dit afschuwelijke drama is van groot belang voor de verwerking van het grote verlies dat door zo velen geleden is. Goed was het om de enorme gedrevenheid en betrokkenheid te zien van het Marechausseepersoneel. Direct toen er een beroep op hen werd gedaan om ongewapend in een levensgevaarlijk en onstabiel gebied de repatriëring van de slachtoffers en het onderzoek te ondersteunen stonden zij klaar en reisden af naar Oekraïne. Het personeel van de Koninklijke Marechaussee heeft daarmee opnieuw laten zien wat de meerwaarde van de KMar voor de Nederlandse samenleving is. Ik maak mij de tolk van het hoofdbestuur van de Marechausseevereniging door daarvoor grote waardering en diep respect uit te spreken. Hoe de Marechausseevereniging betrokken is geweest bij het traject rond de inzet voor de repatriëringsmissie kunt u in een artikel verderop in ons verenigingsblad lezen.

Prinsjesdag
In de miljoenennota geeft de regering aan dat zij in 2015 weer geld beschikbaar stelt om de inkomens van het overheidspersoneel te laten meegroeien met de loonontwikkeling in de marktsector. Na een jarenlange nullijn is dat op zich een positief signaal en van belang voor de komende arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. De ruimte die dit echter gaat bieden voor het Defensiepersoneel is volstrekt onvoldoende. De rechtspositie, de werkgelegenheid, de inkomens en de arbeidsomstandigheden van het Defensiepersoneel zijn door minister Hennis en haar voorgangers jarenlang verwaarloosd. Zaken als een goed arbeidsvoorwaardenakkoord, verdere compensatie van de negatieve gevolgen van de WUL, het oplossen van het AOW-gat en de knelpunten rond de (militaire)pensioenen zijn dringend noodzakelijk. En dan heb ik het nog niet over een loonstijging die in lijn is met de loonontwikkeling in de markt. Om dat allemaal te kunnen realiseren is fors meer arbeidsvoorwaardengeld nodig!

Het lijkt er in de miljoenennota misschien op dat Defensie er geld bij krijgt, maar niets is minder waar. Er is een paar jaar terug structureel 1 miljard euro bezuinigd. Dit jaar wordt er nog eens structureel 282 miljoen euro meer bezuinigd. Als er dan 50 miljoen ‘bijkomt’ vanaf 2015 lijkt dat een trendbreuk omdat er niet nog meer wordt bezuinigd. Feitelijk wordt er echter alleen maar wat minder bezuinigd. De mooie woorden in de beleidsbrief kunnen niet verhullen dat er geen extra geld beschikbaar is gesteld voor het Defensiepersoneel. En dat is nu juist wat nodig is om u weer het vertrouwen te geven dat er echt sprake is van een trendbreuk.

Omdat we deze bui aan zagen komen, hielden kaderleden van de Marechausseevereniging, de AFMP, de ABVAKABO, de VBM en de BBTV op de vrijdag voor Prinsjesdag een manifestatie op het Plein in Den Haag. Een eerste signaal aan Minister Hennis en de politiek dat er echt meer geld bij moet voor het defensiepersoneel.

Binnenkort starten de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Ondanks dat ik in de Rijks- en Defensiebegroting onvoldoende ruimte zie om de door mij aangehaalde knelpunten goed op te kunnen lossen, hoop ik toch op een goed resultaat. Ik sluit echter niet uit dat er binnenkort een moment komt waarop de vereniging een beroep op uw actiebereid zal moeten doen om de Minister en de politiek duidelijk te maken dat het écht anders moet.