Ton de Zeeuw Voorzitter MARVER

Echt samenleven

In de eerste week van het nieuwe jaar werden we allemaal opgeschrikt door de terreurdaden in Parijs. De beelden kwamen via de verschillende media razendsnel bij iedereen terecht. Wreed en meedogenloos. Mijn directe vrees dat dit zou kunnen leiden tot onbeheersbare spanningen in onze samenleving, bleek achteraf gelukkig onterecht.

Al snel werd ik juist blij verrast door de hoeveelheid en massaliteit van de manifestaties in binnen en buitenland die volgden. Ik heb het gezien als een uiting van mensen dwars door Europa die misschien op onderwerpen met elkaar van mening verschillen, maar met elkaar de fundamentele ideeën over vrijheid, democratie, gelijkheid en rechtstaat nog steeds delen en willen behouden. Mede door de verbroedering die uit leek te gaan van de manifestaties werd ik zelfs hoopvol. Hoopvol dat we door de gruwelijke aanslag ons niet zouden laten leiden door angst maar het momentum zouden aangrijpen om weer een echte samenleving te worden. Ik had dit ons zelf en zeker de jeugd graag gegund.

Helaas lijkt dit momentum onbenut gelaten. En uiteraard begrijp ik dat om in vrijheid te leven er veiligheid moet zijn. Ik betreur het echter dat het debat al snel alleen over dit laatste ging. Te meer daar het dreigingsniveau in Nederland ten opzichte van voor de aanslag in Parijs ongewijzigd is gebleven. De discussie die daarbij door sommigen openlijk werd gevoerd over wie beveiligingstaken uit zou moeten voeren en het zwaarder bewapenen van de politie vond ik niet kies en vergrootte naar mijn mening eerder het gevoel van onveiligheid. Niet alleen binnen de samenleving maar ook onder medewerkers van de politie. Daarbij ontging mij de logica. Juist de politie die in de wijken in verbinding staat met de samenleving vervult daar een cruciale rol. Zij hoort of ziet als eerste waar mensen dreigen te ontsporen. Die positie opgeven om beveiligingstaken uit te gaan voeren of afstand te creëren door zwaardere wapens te gaan dragen, verkleind eerder onze veiligheid.

Het kabinet lijkt inmiddels ook tot dit inzicht te zijn gekomen en legt aan de kamer voor om extra personeel van de Koninklijke Marechaussee in te zetten voor gekwalificeerde beveiligingstaken. Een in mijn ogen volstrekt logische keuze. Het betreft één van de bestaande kerntaken van de KMar, personeel is daar al in geschoold, voor uitgerust en in de loop der jaren is er de nodige expertise opgebouwd. Wel ben ik benieuwd welke keuzes het gezag vervolgens gaat maken. Ook binnen de KMar bestaat geen overcapaciteit en de overige taken die de KMar uitvoert zijn direct te relateren aan veiligheid in ons land.

Inmiddels gaat onze collectieve aandacht weer uit naar het winterse weer, de problemen op het spoor en in de thuiszorg. Hoewel deze zin misschien wat cynisch klinkt vind ik het juist een positief verschijnsel. Ik leid er uit af dat de overgrote meerderheid zich veilig voelt, en dat is goed. Nu nog met elkaar leren weer een echte samenleving te worden, dan wordt het zelfs beter.